herb miasta Koszalina
PGK Koszalin

KONKURS

Konkurs architektoniczny realizacyjny na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie

Wyniki 15.01.2011, 20:03:00
Tabela uczestników - wyniki.
 
Zmiana godziny 11.01.2011, 15:12:38

UWAGA!

Zmiana godziny ogłoszenia wynkiów z 17:00 na 16:00

 
Ogłoszenie wyników konkursu 07.01.2011, 15:21:55

UWAGA!

WYNIKI KONKURSU ZOSTANĄ OGŁOSZONE W DNIU 14 STYCZNIA 2011R. O GODZ. 17.00
W SIEDZIBIE MUZEUM W KOSZALINIE PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 37-39 (SALA TZW. "STAREGO MŁYNA").

PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ DYSKUSJA POKONKURSOWA
ORAZ ZOSTANIE OTWARTA WYSTAWA PRAC KONKURSOWYCH.

 
UWAGA! 01.12.2010, 13:09:32
W zakładce Regulamin dostępne są poprawione rysunki inwentaryzacji kaplicy cmentarnej.
 
UWAGA UCZESTNICY KONKURSU! 30.10.2010, 10:17:31

W zakładce "Regulamin" zamieszczone zostały dodatkowe zdjęcia Kaplicy ? wnętrza i otocznie - oraz rysunek poglądowy parteru Kaplicy z opisanymi funkcjami pomieszczeń. pomieszczenia piwnicy oraz poddasza są pomieszczeniami gospodarczymi. 

 
Ogłoszenie o konkursie 17.09.2010, 10:18:13

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
Ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

przy współudziale
Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Koszalinie

OGŁASZA
KONKURS ARCHITEKTONICZNY, REALIZACYJNY, NA OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO
PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY KAPLICY CMENTARNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W KOSZALINIE

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie. (CPV: 71.40.00.00-2).

W niniejszym konkursie przyznane zostaną następujące nagrody pieniężne:

 • I nagroda - 20.000,00 zł
 • II nagroda - 10.000,00 zł
 • III nagroda - 5.000,00 zł
 • 2 wyróżnienia po - 2.500 zł

Uczestnikami konkursu mogą być:

 • osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także podmioty te występujące wspólnie (wówczas przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie), które:
  • posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń zgodnie z przepisem art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) i są członkami Izby Architektów RP, lub dysponują osobami, które legitymują się powyższymi uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i są członkami Izby Architektów RP,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

które to:

 • złożyły wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, zostały zakwalifikowane do konkursu i złożyły pracę konkursową w terminie wymaganym Regulaminem Konkursu.

Nie mogą być Uczestnikami konkursu:

 • osoby będące członkami sądu konkursowego,
 • osoby, które brały udział w opracowywaniu Regulaminu Konkursu,
 • osoby, które brały udział w organizowaniu konkursu w tym pracownicy Organizatora.

Prace konkursowe będą oceniane przez sąd konkursowy wg następujących kryteriów:

 • jakość i czytelność rozwiązań architektoniczno-przestrzennych,
 • walory funkcjonalne i estetyczne,
 • walory eksploatacji,
 • ekonomika rozwiązań z uwzględnieniem nieprzekraczalnego całkowitego kosztu inwestycji.

Wszystkie powyższe kryteria rozpatrywane będą łącznie.

Wnioski o przekazanie Regulaminu Konkursu należy kierować:

 • na piśmie na adres:
  SARP Oddział w Koszalinie,
  ul. Piastowska 21, 75-400 Koszalin,
 • faksem na nr: (0-94) 342 64 90
  lub
 • drogą mailową na adres: konkurs.kaplica@sarp.org.pl

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami w postaci płytki CD zostanie przekazany Uczestnikowi konkursu w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku.
Regulamin Konkursu oraz załączniki udostępnione zostały na stronie internetowej konkursu www.architektsarp.pl/kaplica.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 08 października 2010 r. do godz. 12.00.
Wnioski należy składać zgodnie z pkt. 8 Regulaminu konkursu.

Składanie prac konkursowych wyłącznie w dniach 13 i 14 grudnia 2010 r. w godz. od 10.00 do 18.00. w Biurze konkursu w siedzibie SARP Oddział w Koszalinie, ul. Piastowska 21, 75-400 Koszalin.

Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą kurierską.

 
Aktualności | Regulamin | Pytania i odpowiedzi | Kontakt
© 2010 SARP Oddział Koszalin. Code & design: Krzysztof Suszka