herb miasta Koszalina

KONKURS

na opracowanie koncepcji urbanistyczno-achitektonicznej dla obszaru śródmieścia Koszalina ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania ulic: Zwycięstwa, 1 Maja, Młyńskiej

Wystawa pokonkursowa 12.05.2016, 10:26:54

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystawę prac konkursowych, która odbędzie się u budynku City BOX (Rynek Staromiejski 14, 75-007 Koszalin).
Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 18.05.2016 o godz. 15:00.
Wystawa trwać będzie do 25.05.2016.

 
Wyniki 22.04.2016, 21:22:02

W dniach 21.04. - 22.04.2016 r. w siedzibie SARP o/Koszalin przy ul. Piastowskiej 21 w Koszalinie trwały obrady Sądu konkursowego w celu wyłonienia zwycięskich prac II etapu „Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla obszaru śródmieścia Koszalina ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania ulic: Zwycięstwa, 1 Maja, Młyńskiej”.

więcej+
UWAGA! 20.04.2016, 10:44:02
W najbliższy piątek (tj. 22.04.2016) o godz. 13:00 w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (sala 300), przy ul. Rynek Staromiejski 6-7 w Koszalinie odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu oraz prezentacja zwycięskich prac. Prezentacja będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy!
 
II etap - lista uczestników 19.02.2016, 20:26:48

Lista uczestników dopuszczonych do II etapu konkursu:

Lp.

Numer rozpoznawczy pracy (6 cyfr) nadany przez autora / zespół autorski

1.

795335

2.

910510

3.

871228

4.

122381

5.

467597

6.

230485

 
Uwaga! 29.01.2016, 10:44:05

Dla wszystkich prac, które zostaną dostarczone kurierem lub pocztą (z zachowaniem anonimowości), - potwierdzenie złożenia pracy zostanie odesłane nadawcy pocztą.

 
Informacja 28.01.2016, 10:42:50

Przypominamy, że termin składania prac konkursowych dla etapu I już jutro -29.01.2016 r. w godz. 10.00 – 18.00 w siedzibie SARP Oddział w Koszalinie, ul. Piastowska 21.

 
Informacja 18.12.2015, 20:06:22

Lista uczestników zakwalifikowanych i zaproszonych do złożenia prac w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla obszaru śródmieścia Koszalina ze szczegółowym zagospodarowaniem ulic: Zwycięstwa, 1Maja, Młyńskiej

więcej+
Informacja 02.12.2015, 10:30:40

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem składanie pytań do konkursu odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy: http://www.architektsarp.pl/koszalin/pytania.php

Prosimy o nie kierowanie pytań do biura SARP Odział Koszalin (telefonicznie czy mailowo), gdyż Działający w Imieniu Organizatora nie może odpowiadać na tak zadane pytania.

Uprzedzając pytania, które mogą się pojawić Działający w Imieniu Organizatora wyjaśnia, co rozumie pod pojęciem budynek użyteczności publicznej:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie za budynek użyteczności publicznej uważa się: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

 
Uwaga! 27.11.2015, 15:48:16

Uwaga!
Zmianie uległ regulamin konkursu - prosimy o zapoznanie się ze zmienionym regulaminem.

 
Ogłoszenie o konkursie 27.11.2015, 15:46:39

Koszalin: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO - ACHITEKTONICZNEJ DLA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA KOSZALINA ZE SZCZEGÓŁOWYM ROZWIĄZANIEM ZAGOSPODAROWANIA ULIC:ZWYCIĘSTWA, 1 MAJA, MŁYŃSKIEJ
Numer ogłoszenia: 174683 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3488600, faks 094 3488625.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO - ACHITEKTONICZNEJ DLA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA KOSZALINA ZE SZCZEGÓŁOWYM ROZWIĄZANIEM ZAGOSPODAROWANIA ULIC:ZWYCIĘSTWA, 1 MAJA, MŁYŃSKIEJ.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dla obszaru śródmieścia Koszalina ze szczegółowym zagospodarowaniem ulic: Zwycięstwa, 1 Maja, Młyńskiej.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2, 71.20.00.00-0, 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: III.1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bądź podmioty występujące wspólnie /zwane wówczas Uczestnikami konkursu/, wspólnie biorącymi udział w konkursie. III.2. Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający łącznie następujące warunki: - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wykażą, że: - dysponują w zespole projektowym przynajmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne i uprawnienia projektowe oraz należącą do właściwej izby samorządu zawodowego, W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm. - wykonali w ciągu 3 ostatnich lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej jeden projekt budynku usługowego lub użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej przynajmniej 1000 m² (projekt który uzyskał pozwolenie na budowę).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. Racjonalność rozwiązań - 15
 • 2. Funkcjonalność całości założenia, jak i jego części - 15
 • 3. Integralność kompozycji - 10
 • 4. Sprzyjanie tworzeniu więzi społecznych - 10
 • 5. Możliwość łatwej adaptacji do zmiennych potrzeb - 10
 • 6. Wpisanie w strukturę miasta - 10
 • 7. Koszty realizacji inwestycji - 10
 • 8. Możliwość wyodrębnienia niezależnych zadań inwestycyjnych - 10
 • 9. Możliwość kontynuacji inwestycji w dalszych etapach bez istotnej ingerencji w część zrealizowaną w I etapie inwestycji - 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 22.04.2016, godzina 15:00.
 • Miejsce: www.bip.koszalin.pl/?c=1159, http://www.architektsarp.pl/koszalin.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 14.12.2015, godzina 15:00.
 • Miejsce: SARP Oddział Koszalin, 75- 400 Koszalin, ul. Piastowska 21.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: I ETAP: 29.01.2016 r. - Godzina: 10:00-18:00; II ETAP: 08.04.2016 r. - Godzina 10:00 - 18:00.
 • Miejsce: ETAP I i II: SARP Oddział Koszalin, 75- 400 Koszalin, ul. Piastowska 21.

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: - 1 nagroda: 50.000,00 zł brutto, oraz zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki o prace projektowe obejmujące obszar opracowany w ramach II etapu konkursu; - 2 nagroda: 20 000,00 zł brutto; - 3 nagroda: 10 000,00 zł brutto; - zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych uczestnikom II etapu: w wysokości 10 000,00 zł brutto za każdą pracę.
 
Aktualności | Regulamin | Pytania i odpowiedzi | Kontakt
© 2015. Code & design: Krzysztof Suszka