KONKURS

ideowy na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania wschodniej części strefy nadmorskiej Kołobrzegu od wejścia do portu na zachodzie do granicy z Ekoparkiem na wschodzie

Uzasadnienia przyznanych nagród 19.05.2014, 22:19:17

Uzasadnienia przyznanych przez sąd konkursowy nagród.

więcej+
Wyniki konkursu 12.05.2014, 23:05:06

W dniu 9 maja 2014 r. o godzinie 17:00 Sąd Konkursowy publicznie ogłosił wyniki Konkursu, dokonując jednocześnie odtajnienia i identyfikacji prac. Sąd Konkursowy nagrodził 7 prac, w tym przyznał 3 nagrody główne oraz 4 wyróżnienia.

więcej+
Informacja 06.05.2014, 09:01:44

Informujemy, że publiczne ogłoszenie wyników Konkursu oraz dyskusja pokonkursowa odbędą się 9 maja o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Mariny Solnej znajdującej się na ul. Warzelniczej 1 w Kołobrzegu.

 
Informacja 23.04.2014, 23:21:13

Do konkursu zostało dopuszczonych 19 prac.

 
Informacja 17.01.2014, 23:55:49

Po przeprowadzeniu oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, Sąd Konkursowy zakwalifikował 114 Uczestników.

 
Informacja 03.01.2014, 19:24:39
Dla dobra sprawy udzielamy jeszcze odpowiedzi w zakresie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, jednak przypominamy, że termin składania takich pytań upłynął 18.12.2013r.
 
Ogłoszenie o konkursie 06.12.2013, 00:01:29

Gmina Miasto Kołobrzeg ogłasza konkurs ideowy na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania wschodniej części strefy nadmorskiej Kołobrzegu od wejścia do portu na zachodzie do granicy z Ekoparkiem na wschodzie

Regulamin konkursu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej konkursu www.architektsarp.pl/plaza. Osobą uprawnioną do kontaktów jest sekretarz organizacyjny konkursu Karolina Bilska, e-mail: sekretarz.plaza@architektsarp.pl lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu: www.architektsarp.pl/plaza.

Przedmiotem Konkursu jest: wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników Konkursu idei przekształcenia wschodniej części strefy nadmorskiej Kołobrzegu od wejścia do portu na zachodzie do granicy z Ekoparkiem na wschodzie, wraz z pokazaniem koncepcji obiektów kubaturowych usługowych i obsługujących plaże miejskie, z uwzględnieniem logicznego powiązania planowanego zagospodarowania z przyległymi terenami, wyznaczając modelowy standard zagospodarowania tej części Kołobrzegu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW I PRAC KONKURSOWYCH:

 1. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 3 stycznia 2014 r. do godz. 24.00. Pod uwagę brana będzie godzina wejścia wiadomości na serwer pocztowy Organizatora.
 2. Składanie prac konkursowych - do 11 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00.

NAGRODY:

 1. I nagroda – 30.000,00 zł
 2. II nagroda – 15.000,00 zł
 3. III nagroda – 10.000,00 zł
 4. 3 wyróżnienia po – 5.000,00 zł

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Kryteria wymienione poniżej będą przez Sąd Konkursowy rozpatrywane całościowo, są równoważne i zdecydują łącznie o całkowitej ocenie projektu.

 1. Funkcjonalność i walory estetyczne rozwiązań przestrzennych i zagospodarowania strefy nadmorskiej.
 2. Funkcjonalność i walory estetyczne rozwiązań przestrzennych i zagospodarowania placu w okolicy molo.
 3. Walory architektoniczne planowanej zabudowy kubaturowej.
 4. Walory modyfikacji Alei Nadmorskiej i organizacji miejsc wypoczynku oraz kontemplacji widoków morza.
 5. Możliwość wykorzystania pracy do rozwiązań modelowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem może być:
  1. osoba fizyczna posiadająca odpowiednie wykształcenie wyższe architektoniczne,
  2. osoba prawna, w imieniu której przy wykonywaniu pracy konkursowej działają osoby legitymujące się wyżej wymienionym wykształceniem,
  3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której przy wykonywaniu pracy konkursowej działają osoby legitymujące się wyżej wymienionym wykształceniem.
 2. Uczestnik przystępując do Konkursu składa oświadczenie o spełnieniu wymogu posiadania odpowiedniego wykształcenia, którego wzór został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.
 3. Przepisy dotyczące Uczestnika stosuje się odpowiednio do Uczestników biorących wspólnie udział w Konkursie.
 4. Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie.
 5. Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Warunki jakie musi spełnić Uczestnik Konkursu:
W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek uznany zostanie za spełniony jeżeli Uczestnik będzie dysponował przynajmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne.
 2. Złożenia odpowiednich dokumentów w terminach i formie opisanej w Regulaminie i ogłoszeniu o Konkursie.
 
Aktualności | Regulamin | Pytania i odpowiedzi | Kontakt
© 2013 SARP Oddział Koszalin. Code & design: Krzysztof Suszka