herb miasta Koszalina

Rynek Koszalin

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA RYNKU STAROMIEJSKIEGO WRAZ ZE STUDIUM KOMUNIKACYJNYM
W CELU OKREŚLENIA SPOSOBU DOSTĘPU DO PARKINGU PODZIEMNEGO LOKALIZOWANEGO POD RYNKIEM STAROMIEJSKIM W KOSZALINIE

Wynki konkursu 02.10.2009, 13:27:23

Sąd Konkursowy w składzie:

 • arch. Grzegorz Błaszczyk - SARP Koszalin
 • arch. Witold Korzyński - UM Koszalin
 • arch. Andrzej Owczarek - Przewodniczący Sądu - SARP Łódź
 • arch. Andrzej Rosa - Sędzia referent - SARP Słupsk
 • arch. Iwona Stepanow - UM Koszalin, SARP Koszalin

przyznał:

I nagrodę:
pracy nr 03 - Jakub Pszeniczny - Budziwój:

3 wyróżnienia I stopnia:

 • pracy nr 05 - Zbigniew Fijałkowski - Warszawa
 • pracy nr 16 - Norbert Musiał - Kraków
 • pracy nr 24 - Atrium Autorskie Studio Architektoniczne - Poznań

Wyróżnienie II stopnia:

 • pracy nr 07 - HS99 Spółka z o.o. - Koszalin
 
Wynki konkursu 30.09.2009, 10:32:01

UWAGA!

WYNIKI KONKURSU ZOSTANĄ OGŁOSZONE W DNIU 01.10.2009R. O GODZ. 16:00 W SIEDZIBIE MUZEUM OKRĘGOWEGO W KOSZALINIE PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 37-39.
DYSKUSJA POKONKURSOWA ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 16:30. WYSTAWA PRAC KONKURSOWYCH ZOSTANIE OTWARTA W PONIEDZIAŁEK (05.10.2009) OD 10:00.

 
Składanie wniosków 26.05.2009, 08:02:12

UWAGA!

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija
19.06.2009 r. o godz. 12:00.

Wnioski należy składać zgodnie z pkt. 8 Regulaminu konkursu.

 
Ogłoszenie o konkursie 26.05.2009, 08:01:01

GMINA MIASTO KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

przy współudziale
Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Koszalinie

OGŁASZA
KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA RYNKU STAROMIEJSKIEGO WRAZ ZE STUDIUM KOMUNIKACYJNYM W CELU OKREŚLENIA SPOSOBU DOSTĘPU DO PARKINGU PODZIEMNEGO LOKALIZOWANEGO POD RYNKIEM STAROMIEJSKIM W KOSZALINIE

mapka

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Rynku Staromiejskiego wraz ze studium komunikacyjnym w celu określenia dostępu do parkingu podziemnego lokalizowanego pod Rynkiem Staromiejskim w Koszalinie (CPV: 71.40.00.00-2).

W niniejszym konkursie przyznane zostaną następujące nagrody pieniężne:

 • I nagroda - 50.000,00 zł
 • II nagroda -25.000,00 zł
 • III nagroda - 15.000,00 zł
 • 2 wyróżnienia po - 5.000,00 zł

Uczestnikami konkursu mogą być:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • a także podmioty te występujące wspólnie (wówczas przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie),

  które to:

 • złożyły pracę konkursową w terminie wymaganym Regulaminem Konkursu.

Nie mogą być Uczestnikami konkursu:

 • osoby będące członkami sądu konkursowego;
 • osoby, które brały udział w opracowywaniu Regulaminu Konkursu;
 • osoby, które brały udział w organizowaniu konkursu w tym pracownicy Organizatora.

Prace konkursowe będą oceniane przez sąd konkursowy wg następujących kryteriów:

 • jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem - stworzenie spójnej całości zagospodarowania rynku oraz sąsiadującej z nim tkanki miejskiej;
 • jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zagospodarowania rynku;
 • elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości);
 • potencjalna elastyczność realizacji - możliwość etapowania;
 • ekonomika.

Opracowanie powinno uwzględniać spełnienie standardów użytkowych, wysoką jakość estetyczną obiektów oraz terenu objętego opracowaniem, zachowanie ciągłości historycznej, sprawną obsługę ruchu pieszego i kołowego oraz harmonijne wkomponowanie projektowanych elementów w istniejące otoczenie. Oczekuje się również propozycji programowych dotyczących obszaru kontekstu.
Wszystkie powyższe kryteria rozpatrywane będą łącznie.
Wnioski o przekazanie Regulaminu Konkursu należy kierować:

 • na piśmie na adres:
  SARP Oddział w Koszalinie,
  ul. Piastowska 21, 75-400 Koszalin,
 • faksem na nr: (0-94) 342 64 90
  lub
 • drogą mailową na adres: konkurs.rynek@iarp.pl

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami w postaci płytki CD zostanie przekazany Uczestnikowi konkursu w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku (do 19.06.2009r.) . Regulamin Konkursu oraz załączniki udostępnione zostały na stronie internetowej konkursu www.architektsarp.pl/rynek .

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 19.06.2009 r. o godz. 12:00. Wnioski należy składać zgodnie z pkt. 8 Regulaminu konkursu.

Składanie prac konkursowych wyłącznie w dniach 03-04.09.2009 r. w godz. od 1000 do 1800 w Biurze konkursu w siedzibie SARP Oddział w Koszalinie, ul. Piastowska 21, 75-400 Koszalin. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą kurierską.

 
Aktualności | Regulamin | Pytania i odpowiedzi | Kontakt
© 2009 SARP Oddział Koszalin. Code & design: Krzysztof Suszka