KONKURS

OTWARTY, REALIZACYJNY, JEDNOETAPOWY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ "CENTRUM WIEDZY COGNITARIUM" PRZY UL. ŚNIADECKICH W KOSZALINIE
REKOMENDOWANY PRZEZ SARP NUMER 001/R/2020

Ogłoszenie o Konkursie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Koszalin, dnia 30 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
ogłasza

rekomendowany przez SARP pod nr 001/R/2020
konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny na:

opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej 
„Centrum Wiedzy COGNITARIUM” przy ul. Śniadeckich w Koszalinie

Regulamin konkursu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej konkursu www.architektsarp.pl/cognitarium.

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Sekretarz Konkursu mgr inż. arch. Monika Sielewska, e-mail: cognitarium@architektsarp.pl lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu: www.architektsarp.pl/cognitarium

Przedmiotem konkursu jest: opracowanie i przedstawienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Wiedzy COGNITARIUM” przy ul. Śniadeckich w Koszalinie.

Kod CPV – 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW I PRAC KONKURSOWYCH:

 1. Składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - do dnia 10.08.2020 r.
 2. Składanie Prac Konkursowych - 09.10.2020 r.

NAGRODA:

Suma nagród pieniężnych i wyróżnień wynosi brutto 130.000 zł. Zamawiający gwarantuje wypłatę całej puli nagród i wyróżnień.

Nagrodą za najlepszą Pracę Konkursową jest nagroda pieniężna w wysokości brutto 50.000 zł oraz, w przypadku przyjęcia przez Zamawiającego zadania inwestycyjnego do realizacji, zaproszenie Autora wybranej Pracy Konkursowej do negocjacji warunków realizacji zamówienia publicznego na usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Kryteria oceny prac konkursowych:

 1. jakość, czytelność i walory estetyczne rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, przez co należy rozumieć przede wszystkim skalę, proporcje planowanej zabudowy, 
  jej stosowność w odniesieniu do otoczenia oraz zgodność z charakterem funkcji, które ona mieści;
 2. integralność kompozycji całości;
 3. nowatorstwo i oryginalność przyjętych rozwiązań autorskich;
 4. zgodność z programem inwestorskim; 
 5. zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 6. jakość rozwiązań funkcjonalnych;
 7. walory eksploatacyjne, ekonomika rozwiązań;
 8. elastyczność – możliwość adaptacji do zmiennych potrzeb;
 9. łączny koszt budowy.

Kryteria wymienione powyżej będą rozpatrywane całościowo.

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz którzy przedłożą:

Ponadto:

Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 30.06.2020 r.

/-/ Artur Wezgraj
Kanclerz Politechniki Koszalińskiej