KONKURS

OTWARTY, REALIZACYJNY, JEDNOETAPOWY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ "CENTRUM WIEDZY COGNITARIUM" PRZY UL. ŚNIADECKICH W KOSZALINIE
REKOMENDOWANY PRZEZ SARP NUMER 001/R/2020

Informujemy, że termin zadawania pytań w konkursie upłynął w dniu 24.08.2020 r.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedź:

Strefą kontroli dostępu powinny być objęte wszystkie pomieszczenia niedostępne dla użytkownika centrum oraz wejście boczne pracownicze. Zagadnienie komunikacji jest przedmiotem decyzji projektanta i będzie podlegało ocenie Sądu Konkursowego.

Odpowiedź:

Tabela z wykazem pomieszczeń w pkt. 8 Załącznika A jest zatytułowana: ,,Wykaz pomieszczeń (preferowane kondygnacje z dopuszczeniem modyfikacji zarówno w zakresie ilości kondygnacji, usytuowania i wielkości powierzchni)" co stanowi wyczerpującą odpowiedź na zadane pytanie

Odpowiedź:

Rozwiązanie każdego z elementów programu Cognitarium należy do zadania konkursowego. Rozwiązania te mają wpisywać się w ideę otwartości i mobilności obiektu. Każdorazowo sposób rozwiązania elementów Cognitarium będzie podlegał ocenie Sądu Konkursowego.

Odpowiedź:

Zaproponowany budynek ma mieć możliwość rozbudowy ponad wskazany w konkursie zakres. Możliwości rozbudowy obiektu będą przedmiotem oceny Sądu Konkursowego.

Odpowiedź:

Strategia ekonomii cyrkularnej jest obecnie wciąż na etapie tworzenia dokumentów. W Polsce niezaprzeczalnym problemem jest mała dostępność produktów i usług zgodnych z filozofią ekonomii cyrkularnej. Zamawiający nie wyklucza zastosowania elementów zgodnych z filozofią ekonomii cyrkularnej jednakże z zastrzeżeniem, że zastosowane elementy ułatwią realizację inwestycji a nie ją utrudnią.

Odpowiedź:

Zagadnienie przestrzeni, podziału lub jej otwarcia są przedmiotem decyzji projektanta i będzie podlegało ocenie Sądu Konkursowego. Centrum ma być miejscem w którym ma funkcjonować kilka instytucji. Przestrzeń powinna być tak zaplanowana, aby nie było widać podziału na poszczególne instytucje, ale też tak aby użytkownik bez problemu odnalazł potrzebne zbiory biblioteczne i nie czuł się zagubiony. Centrum ma być wyposażone w kioski samoobsługowe do wypożyczania książek oraz książkomat do wypożyczeń całodobowych. Wypożyczanie książek bezpośrednio przez bibliotekarza powinno odbywać się w jednym punkcie. Zwroty książek patrz odpowiedź na pytanie 55.

Odpowiedź:

Przedstawienie poszczególnych instalacji w części opisowej jest wystarczające ze wskazaniem w części graficznej pomieszczeń technicznych i lokalizacji węzłów technicznych, w szczególności wentylatorni, a także lokalizacji elementów (obiektów) OZE. Jednak do skalkulowania kosztów całej inwestycji należy przyjąć poziom cenowy dobranych (proponowanych) instalacji i urządzeń.

Odpowiedź:

Liczba metrów bieżących półek w ramach poszczególnych czytelni nie jest znana inwestorowi.

Odpowiedź:

Patrz: Załącznik A, pkt. 9. str. 26-27; Szczegółowe wytyczne do projektowania.

Odpowiedź:

Powierzchnia pomieszczenia wrzutni z sorterem została określona w przybliżeniu. Przy określeniu dokładnej powierzchni należy uwzględnić wrzutnię, sorter z taśmociągiem oraz kosze do których będą trafiały książki z taśmociągu. Książki będą zakodowane zgodnie z instytucjami które będą tworzyły Cognitarium i tak też będą automatycznie sortowane. W pomieszczeniu powinno być miejsce na wózki do przewożenia książek do magazynu zamkniętego i otwartego. W pomieszczeniu należy uwzględnić stanowisko pracy dla 1 osoby.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 11 Załącznika A liczbę miejsc parkingowych należy ustalić na podstawie wskaźników zawartych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z zapisów mpzp nie wynika, aby podstawą ustalenia liczby miejsc parkingowych była liczba osób przebywających w budynku w tym samym czasie.

Odpowiedź:

Oba zestawienia powierzchni są prawidłowe. Należy zwrócić uwagę, że podane w pkt 8 (tabelarycznym zestawieniu powierzchni) jak i w pkt 5 (zestawienie powierzchni dla funkcji zasadniczych i charakterystycznych) powierzchnie są określone jako preferowane z dopuszczeniem modyfikacji w stosunku do usytuowania jak i wielkości. Nie są to ściśle określone wartości a jedynie oznaczenie maksymalnej powierzchni. Przytoczone zestawienia stanowią materiał informacyjny i mają charakter pomocniczy. Oczekuje się racjonalnego i inteligentnego projektu, w ramach którego uczestnicy poddadzą analizie przekazane im założenia powierzchniowe, a wynikające stąd wnioski zawrą w pracach konkursowych.

Odpowiedź:

Suma powierzchni wykazanych w tabeli w punkcie 8 przedstawia się następująco: 750+350+80+250+30+15+750+150+150+200+150+50+50+500+60+60+150+100+100+70+70+75+60+20+30+20+50+75=4415. Wielkość 4415 m2 jest różna od 5890 m2, do której doszedł autor(ka) pytania. Powierzchnia ta wraz z narzutem na pom. dodatkowe i komunikację mieści się w zakładanych widełkach 5000-6000 m2. Równocześnie Sąd Konkursowy wyjaśnia, że przytoczone zestawienia powierzchni stanowią materiał informacyjny i mają charakter pomocniczy. Oczekuje się racjonalnego i inteligentnego projektu, w ramach którego uczestnicy poddadzą analizie przekazane im założenia powierzchniowe, a wynikające stąd wnioski zawrą w pracach konkursowych. W przypadku znacznych odstępstw powierzchniowych oczekuje się ich uzasadnienia.
Należy przede wszystkim pamiętać, że budynek Cognitarium, jak każdy inny budynek, będzie trwalszy niż przekazane uczestnikom konkursu założenia powierzchniowe i w czasie jego trwania będzie musiał spełnić wymagania zmian wynikających z nowych technologii i zmieniającej się, modyfikowanej filozofii jego użytkowania. Struktura jest trwalsza niż funkcja.

Odpowiedź:

W załączniku koncepcja z roku 2007 jeszcze przed wybudowaniem hali widowiskowo-sportowej. Budynki w bezpośrednim otoczeniu biblioteki już nieaktualne.

Odpowiedź:

Wskazana w pytaniu zieleń nie podlega specjalnej ochronie, jednakże stosunek Uczestników Konkursu do tej zieleni, jej wykorzystanie w projekcie lub likwidacja każdorazowo będzie podlegać ocenie Sadu Konkursowego

Odpowiedź:

"Obszar sugerowanej lokalizacji Cognitarium" oznacza dokładnie to co zostało zapisane. Lokalizacja Cognitarium jest zadaniem konkursowym i będzie podlegała ocenie Sądu Konkursowego.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pyt. 41. Pod pojęciem „wymagane zaprojektowanie bezpośredniego otoczenia budynku Cogniatrium” Zamawiający rozumie projekt zagospodarowania terenu otoczenia budynku Cognitarium.

Odpowiedź:

Hala Widowiskowo-Sportowa jest współwłasnością Politechniki Koszalińskiej i Gminy Miasto Koszalin. Zarządcą hali jest Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie.

Odpowiedź:

Główne i pomocnicze wejścia do budynków pokazano na załączniku graficznym. Na załączniku tym pokazano dodatkowo rzędne poziomów 0,00 wszystkich budynków i rzędne dachów budynków. Patrz załącznik graficzny.

Odpowiedź:

Politechnika Koszalińska planuje zabudowę obszaru wzdłuż ul. Gdańskiej niskimi obiektami z "laboratoriami przemysłu *4.0*". Zabudowa nastąpi w perspektywie 5-7 lat. Rozważana jest budowa kolejnych budynków dydaktycznych, które mogą być umieszczone w sąsiedztwie biblioteki (Cognitarium). Przewiduje się 4 budynki o pow. użytkowej ok. 1500 m² każdy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje modelem 3d topografii terenu objętego opracowaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową budynku Wieży Clausiusa z wahadłem Foucoult'a inną niż została przekazana Uczestnikom Konkursu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową budynków D,E, F i G. Budynki te co do zasady są analogiczne do budynków H i I. Oparte są na tej samej zasadzie rzutów: korytarz w układzie wschód – zachód (pomiędzy łącznikami). Krawędź górna elewacji wszystkich budynków znajduje się na zbliżonym poziomie. Dodatkowo patrz odpowiedź na pyt. 42.

Odpowiedź:

Pytanie nie zawiera się w zakresie pytań określonym w ust. 122 pkt 7 Regulaminu Konkursu. Zamawiający nie zamierza przed upływem terminu składania Prac Konkursowych publikować listy uczestników zakwalifikowanych do Konkursu oraz podawać ich liczby.

Odpowiedź:

Zamawiający (Politechnika Koszalińska) nie jest autorem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Władysława IV – Gdańska” w Koszalinie nie może zatem stwierdzić jednoznacznie jakie były intencje miasta w tak znacznym odsunięciu linii zabudowy od ul. Śniadeckich.
Plany miasta wobec fragmentu terenu 4.6 UP między ul. Śniadeckich a istniejąca i projektowaną zabudową zostały określone (dość enigmatycznie) w mpzp. Politechnika Koszalińska przyjmuje przeznaczenie tego obszaru na zaplecze parkingowe dla kampusu PK.

Odpowiedź:

- Instytut Wzornictwa - to obecnie Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej prowadzący studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: Wzornictwo i Architektura wnętrz;
- UTW - Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- KUD - właściwa nazwa to KUDiM - Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży.
Wymienione powyżej instytucje nie funkcjonują w bibliotece. Natomiast zgodnie z ust. 10 załącznika A są to przykładowe instytucje wykorzystujące przestrzeń wystawową Cognitarium.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedz na pyt. 20. Decyzje projektanta dotyczące rozwiązań „ideaboxu” będą podlegały ocenie Sądu Konkursowego.

Odpowiedź:

Demontratorium jest to przestrzeń pełniąca rolę centrum nauki. Ma na celu prezentacje osiągnięć naukowych, rozwoju nauki i doświadczeń naukowych.
Odbiorcą demonstratorium mają być wszystkie grupy społeczne.
Zagadnienie wydzielenia pomieszczenia stanowi przedmiot decyzji projektanta i będzie podlegało ocenie Sądu Konkursowego.

Odpowiedź:

Pomieszczenie certyfikowane PKN zapewnienia wszystkim zainteresowanym nieodpłatny dostęp do informacji patentowej i normalizacyjnej oraz doradztwo w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.
Współpraca z przemysłem polega na dostarczaniu przemysłowi ww. informacji. Certyfikacja pomieszczenia polega na stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Jest to pomieszczenie biurowe które pełni rolę Ośrodka Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej, wyposażony w stanowiska komputerowe odpowiednio zabezpieczone.

Odpowiedź:

Biblioteka Pedagogiczna i Koszalińska Biblioteka Publiczna to dwie odrębne instytucje. Odpowiedź na pytanie 16 została poprawiona w warstwie edycyjnej i obecnie nie stanowi problemu interpretacyjnego.

Odpowiedź:

- dok. A – kategoria dokumentów w archiwum, które muszą być przechowywane wieczyście. Powstają w jednostkach organizacyjnych wytypowanych przez archiwum państwowe. Zalicza się do nich m.in. księgi stanu cywilnego, akta sądowe, rejestry publiczne (hipoteki, notariaty, rejestry zastawów), oryginały map i planów, dokumentację techniczną o istotnym znaczeniu.
- PKN - Polski Komitet Normalizacyjny,
- UTW - Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- KUD - właściwa nazwa to KUDiM - Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży.

Odpowiedź:

KBP - Koszalińska Biblioteka Publiczna (filia biblioteki wojewódzkiej) - to ta sama instytucja tylko różnie nazwana w opracowaniu. Właściwa nazwa to KBP - Koszalińska Biblioteka Publiczna

Odpowiedź:

Pokój kreatywny. Głównym zadaniem tej przestrzeni ma być pobudzanie i inspirowanie pracowników PK i studentów do kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. To pomieszczenie ma być inne od pomieszczeń do pracy zespołowej.

Odpowiedź:

nteligentna półka to urządzenie (półka), które samo komunikuje się z położonym na nim obiektem bibliotecznym (książka, płyta, CD, taśma, nośnik danych itp.) i z komputerem zarządzającym zasobami.

Odpowiedź:

Brak wymagań architektonicznych. Specjalne wymagania związane są z zabezpieczeniami systemowymi.

Odpowiedź:

Wydawnictwo PK potrzebuje standardowych pomieszczeń biurowych, węzeł socjalno-sanitarny wspólny.

Odpowiedź:

  • BG PK - Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej
  • BP - Biblioteka Pedagogiczna
  • KBP - Koszalińska Biblioteka Publiczna (filia biblioteki wojewódzkiej) - to ta sama instytucja tylko różnie nazwana w opracowaniu. Właściwa nazwa to KBP Koszalińska Biblioteka Publiczna

Odpowiedź:

Pytanie z dnia 6.08.2020 r. dotyczy warunków uczestnictwa w Konkursie, zatem wpłynęło po terminie, określonym w ust. 122 pkt 3 Regulaminu Konkursu, niemniej jednak Zamawiający udziela na to pytanie odpowiedzi: Tak.

Odpowiedź:

Pytanie z dnia 4.08.2020 r. dotyczy warunków uczestnictwa w Konkursie, zatem wpłynęło po terminie, określonym w ust. 122 pkt 3 Regulaminu Konkursu, niemniej jednak Zamawiający udziela na to pytanie odpowiedzi: Patrz odpowiedź na pytanie nr 9.

Odpowiedź:

Pytanie z dnia 2.08.2020 r. dotyczy warunków uczestnictwa w Konkursie, zatem wpłynęło po terminie, określonym w ust. 122 pkt 3 Regulaminu Konkursu, niemniej jednak Zamawiający udziela na to pytanie odpowiedzi: Tak, o ile Uczestnik Konkursu może wykazać, że był autorem lub współautorem projektu obiektu opisanego w ust. 45, a także, że prace te wykonywał w całości tzn. na wszystkich etapach realizacji obiektu. Zamawiający nie wymaga podawania realizacji branżystów.

Odpowiedź:

Pytanie z dnia 2.08.2020 r. dotyczy warunków uczestnictwa w Konkursie, zatem wpłynęło po terminie, określonym w ust. 122 pkt 3 Regulaminu Konkursu, niemniej jednak Zamawiający udziela na to pytanie odpowiedzi: Zamawiający nie wyklucza możliwości udziału w Konkursie osób nieprowadzących działalności gospodarczej. W załączniku nr 4 należy wyraźnie napisać, że: „Uczestnik Konkursu nie prowadzi działalności gospodarczej”.

Odpowiedź:

Pytanie z dnia 30.07.2020 r. dotyczy warunków uczestnictwa w Konkursie, zatem wpłynęło po terminie, określonym w ust. 122 pkt 3 Regulaminu Konkursu, niemniej jednak Zamawiający udziela na to pytanie odpowiedzi: Tak.

Odpowiedź:

Wykonawca posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium RP oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarii może wziąć udział w konkursie:

  1. o ile wykaże, że spełnia warunki udziału w konkursie, w tym wykaże, że dysponuje osobą spełniającą wymogi Regulaminu Konkursu opisane w ust. 49 pkt 2 albo w ust. 50 pkt 2, którą się będzie posługiwał przy realizacji zamówienia pokonkursowego.
  2. o ile wystąpi wspólnie z podmiotem posiadającym miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarii i łącznie spełniają warunki udziału w konkursie na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu.

Odpowiedź:

Decyzja w tej kwestii należy do projektantów i będzie podlegała ocenie Sądu Konkursowego. W załączniku A w pkt. 6 zawarto zapis: "Zamawiający sugeruje lokalizację budynku Cognitarium na terenie położonym pomiędzy budynkami laboratoriów a zrealizowana Salą Widowiskowo-Sportową z możliwością ewentualnego połączenia go z istniejącymi obiektami Politechniki Koszalińskiej. Należy traktować to jedynie jako sugestię."

Odpowiedź:

Uczestnik musi wykazać, że zrealizował prace projektowe wraz z nadzorem autorskim, dotyczące budynku użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m², który został wybudowany i uzyskał ostateczne lub prawomocne pozwolenie na użytkowanie. Zatem datą graniczną jest data uzyskania ostatecznego lub prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, w szczególności z ustępem 17, Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Zatem nie ma możliwości otrzymania Regulaminu Konkursu czy też innych materiałów Konkursu w innym języku niż polski.