herb miasta Kołobrzegu
Uzdowisko Kołobrzeg

KONKURS

na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji w Kołobrzegu

WYNIKI KONKURSU 20.11.2012, 00:09:17

Kołobrzeg, 16.11.2012 r.

OR.6740.1.2012.V

Wyniki konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI w Kołobrzegu.

więcej+
Ogłoszenia 18.10.2012, 13:13:39

Kołobrzeg, 16.10.2012 r.

OR.6740.1.2012.V

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, iż ulega zmianie termin posiedzenia Sądu Konkursowego i ogłoszenia wyników konkursu (zgodnie z pkt. 10 Regulaminu Konkursu). Najbliższe posiedzenie Sądu odbędzie się w dniach 15-16.11.2012 r.,a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 16.11.2012 r.

Jednocześnie informuję, że ogłoszenie wyników konkursu wraz z dyskusją pokonkursową odbędzie się w dużej sali konferencyjnej  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, w dniu 16 listopada 2012 r. o godz. 16:00. Podczas ogłoszenia wyników konkursu i dyskusji pokonkursowej zaprezentowane zostaną wszystkie prace biorące udział w konkursie.

w. z. Zastępca Prezydenta
Jerzy Wolski

 
Zalecenia Sądu Konkursowego do II etapu konkursu 06.08.2012, 12:40:04

Kołobrzeg, 03.08.2012 r.

Zalecenia Sądu Konkursowego do II etapu konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI w Kołobrzegu

więcej+
WYNIKI I ETAPU KONKURSU 06.08.2012, 12:37:14

OR.6740.1.2012.V

WYNIKI I ETAPU KONKURSU na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI w Kołobrzegu

więcej+
Ogłoszenie 18.05.2012, 11:11:35

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że z uwagi na znaczącą liczbę złożonych w dniu 17 maja 2012 r. wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji w Kołobrzegu, przedłuża się termin podany w pkt. 10 ppkt. 3) Regulaminu Konkursu tj.:

"Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia prac konkursowych – nie później niż 10 dni od złożenia wniosku i najdalej do 21.05.2012 r."

wz. Zastępca Prezydenta
Andrzej Olichwiruk

 
Ogłoszenie o konkursie 03.05.2012, 14:17:17

Kołobrzeg, 26.04.2012 r.

OR.6740.1.2012.V

Gmina Miasto Kołobrzeg ogłasza konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny na: Opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI w Kołobrzegu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej konkursu www.architektsarp.pl/kolobrzeg. Osobą uprawnioną do kontaktów jest sekretarz organizacyjny konkursu Małgorzata Łabędź, e-mail: konkurs.kolobrzeg@architektsarp.pl lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu: www.architektsarp.pl/kolobrzeg.

Przedmiotem konkursu jest: opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia „Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji” w Kołobrzegu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW I PRAC KONKURSOWYCH:

 1. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do dnia 17.05.2012
 2. Składanie prac konkursowych w I etapie - do dnia 16.07.2012
  • Kod CPV – 71.22.00.00-6

NAGRODA:
Suma nagród pieniężnych i wyróżnień nie przekroczy brutto 70.000 zł. Zamawiający gwarantuje wypłatę całej puli nagród i wyróżnień. Nagrodą za najlepszą pracę konkursową jest nagroda pieniężna w wysokości brutto 30 000 zł oraz zaproszenie autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji warunków realizacji zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający przewiduje premiowanie wyróżnieniami w wysokości
min. 5 000 zł tych Uczestników II etapu konkursu, którzy nie uzyskają nagród w konkursie.

Kryteria oceny prac konkursowych :

 1. jakość, czytelność i walory estetyczne rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, przez co należy rozumieć przede wszystkim skalę, proporcje planowanej zabudowy, jej stosowność w odniesieniu do otoczenia oraz zgodność z charakterem funkcji, które ona mieści;
 2. integralność kompozycji całości;
 3. wpisanie w strukturę zabytkowego centrum miasta zarówno na etapie realizacji pracy konkursowej jak i po docelowym uporządkowaniu kwartału zabudowy miedzy ulicami Ratuszową, Armii Krajowej, Katedralną i Dubois;
 4. zgodność z programem inwestorskim;
 5. funkcjonalność obiektu;
 6. elastyczność – możliwość adaptacji do zmiennych potrzeb;
 7. łączny koszt budowy;
 8. walory eksploatacyjne.

Kryteria wymienione powyżej będą rozpatrywane całościowo i zdecydują łącznie o ocenie o rozpiętości od 0 – 100. Powyższe kryteria stosowane będą w każdym z etapów odpowiednio do zakresu problematyki podejmowanej w danym etapie.

Udział w postępowaniu mogą wziąć wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) oraz którzy:

 • przedłożą wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (załącznik nr 1);
 • przedłożą oświadczenie o spełnieniu warunków regulaminu konkursu (załącznik nr 3);

Ponadto:

 • Krajowi Uczestnicy, mający siedzibę (miejsce zamieszkania) na terytorium RP wraz z Wnioskiem

  składają:

  1. oświadczenie o formie prowadzenia działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wraz z informacją, o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do Regulaminu;
  2. oświadczenie dotyczące uprawnień, w którym Uczestnik zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów RP, po jego zaproszeniu do negocjacji warunków realizacji zamówienia publicznego, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 5a do Regulaminu.
 • Zagraniczni Uczestnicy konkursu mający siedzibę (miejsce zamieszkania) poza terytorium RP wraz z Wnioskiem składają:

  1. oświadczenie o formie prowadzenia działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wraz z informacją, o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 4 do Regulaminu;
  2. oświadczenie dotyczące uprawnień, w którym Uczestnik zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie zgodnie z wymogami prawa polskiego. Zaświadczenie Uczestnik zobowiązany jest złożyć po zaproszeniu go przez Zamawiającego do negocjacji warunków realizacji zamówienia publicznego, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 5b do Regulaminu.

Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 26.04.2012 r.

 
Aktualności | Regulamin | Pytania i odpowiedzi | Kontakt
© 2012 SARP Oddział Koszalin. Code & design: Krzysztof Suszka