herb miasta Kołobrzegu
Uzdowisko Kołobrzeg

KONKURS

na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji w Kołobrzegu

Zgodnie z ust. 10 pkt 4 regulaminu konkursu ostateczny termin zadawania anonimowych pytań upłynął w dniu 1.06.2012 r. Zgodnie z ust. 10 pkt 5 regulaminu konkursu termin udzielenia odpowiedzi upływa w dniu 15.06.2012 r. Odpowiedzi na pytania zamieszczane będą sukcesywnie.

Pytania i odpowiedzi (II etap)

33. 31.08.2012, 21:27:10
Pytanie:
Czy istnieje podkład projektowy terenu opracowania w formacie .dwg i czy jest możliwe jego udostępnienie?
  Odpowiedź: Organizator nie dysponuje podkładem projektowym terenu opracowania w formacie .dwg.
32. 31.08.2012, 21:26:46
Pytanie:
Załącznik A pkt. 15-16 przedstawia wykaz pomieszczeń w dobudowywanej części (nowoprojektowana zabudowa). Według dodatkowego dokumentu (struktura_obecna_urzedu.pdf) niektóre z pomieszczeń umieszczonych w wykazie dobudowywanej zabudowy znajdują się w istniejącym budynku. Czy oznacza to, że w momencie ich przeniesienia do nowej dobudowanej części, powierzchnie przez nie obecnie zajmowane zostaną wykorzystane dla innych wewnętrznych potrzeb urzędu (np. powiększenie pozostałych wydziałów znajdujących się w dawnym budynku czy inne)? Czy w związku z tym łączne zapotrzebowanie powierzchniowe wynosi około 5500 m²?
  Odpowiedź: Łączne zapotrzebowanie powierzchniowe wynosi 5500 m² niezależnie od tego jak rozmieszczone będą funkcje.
31. 31.08.2012, 21:26:46
Pytanie:
Czy bilans ogólny powierzchni użytkowej istniejącej i nowoprojektowanej zabudowy winien wynosić około 5500 m², co jest wynikiem wielkości przedstawionych w pkt. 9 Zał. A (3000+2500m²)?
  Odpowiedź: Tak
30. 31.08.2012, 21:25:13
Pytanie:
Co oznacza zapis „5 boksów zamkniętych” na poziomie -1? Czy są to stanowiska parkingowe, czy może pomieszczenia magazynowe?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 8 w II etapie konkursu.
29. 31.08.2012, 21:25:13
Pytanie:
Czy 2 sale posiedzeń komisji oraz spotkań z mieszkańcami na około 20 osób oznacza, że każda z nich przewidziana jest dla około 20 osób?
  Odpowiedź: Tak.
28. 31.08.2012, 21:24:35
Pytanie:
Czy organizator mógłby umieścić na stronie internetowej zdjęcia budynku i jego otoczenia o lepszej jakości (rozdzielczości) niż udostępniony w I etapie plik .pdf (fotografie_budynku.pdf)?
  Odpowiedź: Przedstawione w I etapie fotografie mają znaczenie poglądowe. Organizator nie przewiduje zwiększenia ilości materiałów konkursowych.
27. 31.08.2012, 21:24:35
Pytanie:
Czy zamierzenia Inwestora dotyczące adaptacji nieużytkowej przestrzeni poddasza na potrzeby pracowni urbanistycznej, wyrażone w dokumencie „Opracowanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej” są aktualne i czy oczekuje się od uczestników konkursu rozwiązania tego zagadnienia, a jeśli tak, to czy prace związane z tą przebudową należy wliczyć do kosztów realizacji inwestycji?
  Odpowiedź: Nie oczekuje się takiego opracowania ani uwzględnienia w kosztach jego realizacji.
26. 31.08.2012, 21:24:00
Pytanie:
Czy w przypadku projektu, który nie przewiduje znaczących interwencji (zmiana układu funkcjonalnego, wprowadzenie nowych funkcji, itp.) w istniejącym budynku Urzędu, oczekuje się od uczestników rozwiązania problemów i ewentualnych niedogodności funkcjonalnych (jak np. brak właściwych warunków ochrony ppoż. czy inne tego typu) w istniejącej zabudowie? Jeśli tak, to czy istnieją konkretne wskazania (oczekiwania) ze strony Inwestora?
  Odpowiedź: Zasadniczym kryterium jest taki zakres projektu budowlanego, który wynika z zaproponowanego zakresu interwencji. Projekt budowlany, jeśli obejmie przebudowywany budynek, musi być zgodny z przepisami. Na tym etapie Zamawiający nie może sprecyzować żadnych szczególnych wymagań poza zgodnością z przepisami lub uzyskanymi odstępstwami.
25. 31.08.2012, 21:24:00
Pytanie:
Jaka jest zalecana powierzchnia magazynu broni i sprzętu (Straż Miejska)?
  Odpowiedź: Ok. 6-8 m²
24. 31.08.2012, 21:23:05
Pytanie:
Czy projekt posadzki placu i jego wykonanie ma mieścić się w ramach przyjętego przez Inwestora budżetu?
  Odpowiedź: Zamawiający nie ma zapewnionych odrębnych środków na realizację skweru. Z kosztowego punktu widzenia zalecane jest takie jego rozwiązanie aby Zamawiający mógł zrealizować również skwer w ramach rozbudowy Urzędu (budowy nowego budynku) lub co najmniej takie, które pozwoli na etapowanie zagospodarowania skweru. Nadrzędną jednak wytyczną jest realizacja zagospodarowania skweru w takim stopniu, aby po zrealizowaniu Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji stało ono w terenie urządzonym i przyjaznym dla mieszkańców.
23. 31.08.2012, 21:23:05
Pytanie:
Czy tabela programowa o której mowa w pkt. 22 regulaminu ppkt. „2b” ma mieć formę tabeli ustalanej przez uczestników czy organizator planuje zamieścić wzór takiej tabeli?
  Odpowiedź: Tabela programowa winna być stworzona przez uczestnika konkursu i powinna zawierać następujące rubryki: lp. / oznaczenie na rys. / nazwa pomieszczenia / powierzchnia w m2 / grupa funkcji / ew. uwagi Pomieszczenia należy grupować wg kondygnacji zaczynając od najniższego poziomu podziemia a kończąc na najwyższym poziomie ponad terenem. W rubryce grupa funkcji należy wpisać nazwę działu wg zestawienia w ustępie 15. zał. A (np. Biuro Rady Miasta, Wydział inwestycji itp.). W miarę potrzeb należy stworzyć nowe grupy, wymienione w ustępie 16. zał. A, albo nigdzie nie wymienione a proponowane przez autorów. Tabela winna zawierać podsumowania powierzchni użytkowych: w rozbiciu na kondygnacje; w rozbiciu na grupy funkcji; oraz łączną powierzchnię użytkową wszystkich pomieszczeń (wliczając w to komunikację, halle, kryte parkingi i garaże, itp.). Toalety publiczne należy wyłączyć z pomieszczeń Urzędu i uwzględnić, jako odrębną pozycję.
22. 31.08.2012, 21:22:14
Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie pkt. 22 regulaminu ppkt. „1 g”.
  Odpowiedź: Oznacza to, że na rysunkach należy zaznaczyć mury, słupy i stropy stare (zachowane), nowe (projektowane) i przeznaczone do wyburzenia. Ma to służyć ocenie skali interwencji
21. 31.08.2012, 21:22:14
Pytanie:
Czy przebudowa fragmentu sali gimnastycznej powinna zostać ujęta w kosztorysie?
  Odpowiedź: Tak, ale tylko w tym przypadku gdy jej przebudowa jest ściśle powiązana z przebudową i rozbudową Urzędu
20. 31.08.2012, 21:21:31
Pytanie:
Prosimy o zamieszczenie schematu układu plansz. W jakiej konfiguracji winny być połączone w całość plansze? (1x6, 2x3, 3x2 itp.?)
  Odpowiedź: Układ plansz winien być podporządkowany przede wszystkim czytelności prezentacji. Sąd konkursowy prosi o plansze w układzie poziomym – szerokość 100 cm, wysokość 70 cm; Takie plansze mogą być ułożone w następujących sekwencjach: 1 – 2 – 3 – 6 – 5 – 6 albo zamiennie 1 – 2 – 3 4 – 5 – 6 albo 1 – 3 – 5 2 – 4 – 6 Sąd konkursowy prosi aby nie zestawiać w pionie więcej niż dwóch plansz. Jeżeli ze względu na potrzeby prezentacji wymagany jest pionowy układ planszy sąd konkursowy dopuszcza taką ewentualność z tym, że sekwencja prezentacji będzie wówczas następująca: 1 – 2 – 3 – 6 – 5 – 6 Sąd konkursowy prosi aby na planszach lub na oddzielnej kartce załączonej do pracy zamieścić schemat rozwieszenia pracy.
19. 31.08.2012, 21:21:31
Pytanie:
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy pomieszczenia (sale i biura etc.) po wyburzeniu Urzędu Pracy powinny znaleźć się w nowo zaprojektowanym budynku?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 39 w I. etapie konkursu. Dodatkowo wyjaśniamy, że Powiatowy Urząd Pracy został przeniesiony i pomieszczenia biurowe po nim nie są już wykorzystywane.
18. 31.08.2012, 21:20:58
Pytanie:
Czy funkcja bufetu przewidziana jest jako „otwarta” dla pracowników oraz petentów czy tylko dla pracowników?
  Odpowiedź: Bufet ma być dostępny dla wszystkich i ma funkcjonować wyłącznie w godzinach pracy Urzędu.
17. 31.08.2012, 21:20:58
Pytanie:
Czy wymienione w punkcie 16 j załącznika A toalety ogólnodostępne to to samo co wspomniane powyżej toalety publiczne, czy też jest to osobne zaplecze sanitarne?
  Odpowiedź: To są inne toalety. Toalety, o których mowa w ustępie 13 załącznika A są toaletami publicznymi z dostępem z zewnątrz – stanowią element infrastruktury miasta. Toalety, o których mowa w ustępie 16 pkt. 2 lit. j załącznika A są toaletami dostępnymi dla interesantów wewnątrz urzędu i będąc częścią strefy ogólnodostępnej stanowią element infrastruktury urzędu.
16. 31.08.2012, 21:20:28
Pytanie:
Czy toalety publiczne mogą być wbudowane w nowy budynek urzędu jako dostępne bezpośrednio z zewnątrz?
  Odpowiedź: Tak.
15. 31.08.2012, 21:20:28
Pytanie:
Czy sale konferencyjne winny być doświetlone światłem dziennym (okna lub świetliki), czy dopuszcza się oświetlenie wyłącznie światłem sztucznym?
  Odpowiedź: Zalecane jest oświetlenie dzienne ale wyłącznie sztuczne także jest dopuszczalne.
14. 31.08.2012, 21:19:53
Pytanie:
Co oznacza stwierdzenie umieszczone w zaleceniach sądu konkursowego w punkcie 2.: "Zwraca się uwagę na niestosowność używania elementów zabudowy nie przewidzianej do realizacji w 1. etapie."?
  Odpowiedź: Stwierdzenie to oznacza, że użycie budynku lub budynków projektowanych w II etapie, czyli takich, które nie wiadomo czy i kiedy oraz w jakiej formie zostaną zrealizowane, jako elementów kompozycji dopełniających formę zabudowy projektowanej w I etapie nie jest właściwe. Innymi słowy – forma zabudowy realizowanej w I etapie nie może wynikać z decyzji, które maja być podjęte w etapie II albo, nie może stać się zrozumiała dopiero po realizacji II etapu.
13. 31.08.2012, 21:19:53
Pytanie:
Po przeanalizowaniu programu budynku projektowanego i schematu pomieszczeń w istniejącym budynku urzędu, zauważono duplikację niektórych pomieszczeń - np. tych przeznaczonych dla władz miasta. Ze względu na wymóg zapewnienia możliwości działania obu budynków jako jeden organizm, chcielibyśmy wiedzieć, czy w gestii projektanta leży wykonanie nowego rozkładu pomieszczeń dla istniejącego budynku, czy też wystarczy skupić się na budynku projektowanym? Np. czy jest różnica między istniejącym wydziałem spraw obywatelskich, a biurem obsługi mieszkańca przewidzianym w istniejącej części? Czy mają działać jednocześnie? Albo czy biuro informatyki i pokoje informatyków mają działać jednocześnie w istniejącym budynku i dobudowanej części?
  Odpowiedź: Zamawiający zamierza zrealizować rozbudowę i przebudowę Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia „Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji w Kołobrzegu”. Zatem nowy zintegrowany obiekt składać się będzie w części z istniejącego budynku Urzędu Miasta (przy czym część znajdujących się w nim pomieszczeń wskazanych w Regulaminie konkursu zostanie przeniesiona do części projektowanej), oraz w części z dobudowanego nowego budynku. Obiekt funkcjonalnie winien stanowić jednorodną całość. Cały obiekt ma być podzielony na strefę ograniczoną, z kontrolowanym dostępem dla osób z zewnątrz oraz na strefę ogólnodostępną i obsługi klienta, mieszkańca. Skoro wskazano w programie budynku projektowanego pomieszczenia lub wydziały, które obecnie znajdują się w istniejącym budynku Urzędu, to należy przedstawić propozycje zmian w obecnej strukturze, tak aby w powiązaniu z nowym obiektem spełnione zostały wskazane na wstępie założenia, przy uwzględnieniu takiego projektowania i realizacji rozbudowy i przebudowy aby praca urzędu była nieprzerwana i aby prace realizacyjne nie uniemożliwiały funkcjonowania jakiegokolwiek Wydziału. Pomiędzy Wydziałem Spraw Obywatelskich a biurem obsługi mieszkańca jest zasadnicza różnica. Wydział SO zajmuje sie m.in. meldunkami i dowodami osobistymi a biuro obsługi mieszkańca to miejsce kontaktu mieszkańców z Urzędem. Informatycy mają zostać przeniesieni do nowej części.
12. 31.08.2012, 21:18:56
Pytanie:
Jaki jest zakres projektowy dla sali gimnastycznej?
  Odpowiedź: Ważne są ewentualne powiązania z tą salą. Nie oczekuje się projektu przebudowy tego budynku. Patrz także odpowiedź na pytanie nr 17 z I etapu konkursu.
11. 31.08.2012, 21:18:56
Pytanie:
Jaki jest zakres szczegółowy projektu dla 2. etapu? Czy poza budynkami urzędu należy opracować projektowaną zabudowę kwartału, czy też przedstawić projekt w wariancie bez rozbudowy, ze skwerem i placem przed urzędem?
  Odpowiedź: Przedmiot pracy konkursowej w II etapie opisany jest w ust. 20 Regulaminu konkursu zaś co i w jaki sposób należy zaprezentować w ust. 22 Regulaminu. Przedmiotem inwestycji jaką Zamawiający zamierza zrealizować obecnie jest wyłącznie rozbudowa i przebudowa Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia „Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji w Kołobrzegu” wraz z niezbędnym do jego funkcjonowania zagospodarowaniem terenu.
10. 31.08.2012, 21:18:20
Pytanie:
Jakie funkcje ma pełnić zaplecze gabinetu prezydenta miasta? Czy należy zapewnić dostęp światła słonecznego do zaplecza?
  Odpowiedź: Zaplecze gabinetu Prezydenta winno pełnić funkcję saloniku do spotkań z wyjątkowo ważnymi gośćmi (z oświetleniem naturalnym), posiadać małą łazienkę oraz szafę na garderobę.
9. 31.08.2012, 21:18:20
Pytanie:
Jakie wydziały i pomieszczenia mają podlegać kontroli dostępu? Na czym ma polegać ograniczenie dostępu do wydziałów?
  Odpowiedź: Na etapie rozwiązania konkursowego wymagane jest wydzielenie strefy ogólnodostępnej i strefy z dostępem ograniczonym. Strefa ogólnodostępna opisana jest w załączniku A w ust. 16 pkt. 1-3. W ustępie 16 pkt. 1 ogólnodostępny jest parking a pozostałe pomieszczenia nie. W ustępie 16 pkt. 2 litery a–e oraz g–n opisują funkcje ogólnodostępne, z tym zastrzeżeniem, że zaplecza wymienionych funkcji (np. kasy, miejsca za ladami informacyjnymi i obsługowymi, zaplecze kuchenne) są w oczywisty sposób wyłączone ze strefy ogólnodostępnej. Nie oznacza to jednak, że w tym przypadku wymagany jest niezależny dostęp dla pracowników – mogą oni wchodzić na zaplecza tych funkcji ze strefy ogólnodostępnej tj. z hallu budynku. Jedynym wyjątkiem są kasy, które winny być dostępne dla osób tam pracujących od strony strefy z kontrolowanym dostępem. Funkcje oznaczone literami f oraz o winny być dostępne z zaplecza strefy ogólnodostępnej. Spośród przestrzeni wskazanych w ustępie 16 pkt. 3 ogólnodostępne są sale oraz strefa komunikacji i ew. foyer związane z dostępem do sal. Zaplecza sal nie są ogólnodostępne. Wydziały wymienione w ustępie 15 nie są ogólnodostępne (za wyjątkiem węzłów kierowniczych). Ograniczenie kontroli dostępu ma polegać na możliwości zainstalowania bramek albo drzwi oddzielających strefę ogólnodostępną od kontrolowanej.
8. 31.08.2012, 21:17:21
Pytanie:
Jaką powierzchnię (orientacyjnie) należy przewidzieć dla magazynów zarządzania kryzysowego?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 14 z I etapu konkursu.
7. 31.08.2012, 21:17:21
Pytanie:
Czy wspomniane boksy zamknięte na parkingu podziemnym mają służyć jako garaże czy też miejsca do przechowywania?
  Odpowiedź: Boksy zamknięte służą jako garaże i są rozliczone w ogólnym bilansie miejsc parkingowy położonych w garażu podziemnym zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 47 z I etapu konkursu.
6. 31.08.2012, 21:16:46
Pytanie:
Czy można prosić o podanie rzędnej parteru istniejącego budynku urzędu miejskiego, do którego należy się dobudować?
  Odpowiedź: 0,00 = 8,75 m n.p.m.
5. 31.08.2012, 21:16:46
Pytanie:
Czy parking podziemny może mieć 2 kondygnacje podziemne?
  Odpowiedź: Może. Sąd konkursowy zwraca uwagę, że budowa głębokiego parkingu, szczególnie w sąsiedztwie istniejącej zabudowy jest znacznie droższa.
4. 31.08.2012, 21:15:56
Pytanie:
Czy przewiduje się podanie pełnych wyników I etapu? punktacji dla poszczególnych prac, listy - bądź przynajmniej liczby - uczestników?
  Odpowiedź: Pytanie pozamerytoryczne nie dotyczy II etapu konkursu.
3. 31.08.2012, 21:15:56
Pytanie:
Zapoznałam się z listą prac dopuszczonych do II etapu konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy UM Kołobrzeg. Nie ma wśród nich pracy złożonej przez reprezentowanych przeze mnie wspólnie występujących uczestników konkursu. Uprzejmie proszę o informację, czy możliwe jest poznanie oceny (oraz punktacji za poszczególne kryteria) koncepcji przez nas złożonej. Jeżeli nie jest to możliwe teraz, to czy będzie w terminie późniejszym?
  Odpowiedź: Pytanie pozamerytoryczne nie dotyczy II etapu konkursu.
2. 31.08.2012, 21:10:04
Pytanie:
Mam pytanie w związku z zaproszeniem do drugiego etapu. Czy to możliwe że Państwo publicznie na stronie internetowej ujawniliście tajne numery, które uczestnicy sobie wybrali? Czy to są jakieś zaszyfrowane numery nadane przez Państwa? pozdrawiam i czekam na odpowiedź
  Odpowiedź: Pytanie pozamerytoryczne nie dotyczy II etapu konkursu, pomimo tego wyjaśnia się, że na stronie internetowej zostały umieszczone numery, o których mowa w ust. 41 Regulaminu konkursu.
1. 31.08.2012, 21:10:04
Pytanie:
Czy będzie podana lista wszystkich prac z punktacją i czy będzie można zobaczyć prace które przeszły do drugiego etapu?
  Odpowiedź: Pytanie pozamerytoryczne nie dotyczy II etapu konkursu.

Pytania i odpowiedzi (I etap)

96. 15.06.2012, 22:44:48
Pytanie:
Chciałem zapytać o sposób funkcjonowania sali gimnastycznej w chwili obecnej. Czy są jakieś przesłanki jej wykorzystania przez UM w przyszłości?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 79.
95. 15.06.2012, 22:44:48
Pytanie:
W jakim zakresie można uzupełnić podstawowy program Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji, np. drobne usługi (prasa książki), kawiarnia (gastronomia), przestrzeń ekspozycji promocji?
  Odpowiedź: Pozostawia się konkurującym w tym zakresie pełną swobodę.
94. 15.06.2012, 22:41:13
Pytanie:
Czy Inwestor dysponuje majątkowymi prawami autorskimi do projektu budynku ozn. jako "sale konferencyjne"? Czy przewidziana w koncepcji ewentualna przebudowa ww. budynku nie spotka się z protestem autora? Do kogo będzie należał koszt ewentualnego wykupu autorskich praw majątkowych?
  Odpowiedź: Zamawiający posiada zgodę autora na ewentualną przebudowę obiektu.
93. 15.06.2012, 22:41:13
Pytanie:
Czy organizator dysponuje inwentaryzacją dendrologiczną zieleni na terenie działki 240? Czy dopuszcza się wycinkę poszczególnych drzew i krzewów kolidujących z projektowaną zabudową? Czy wymagane jest zaprojektowanie nasadzeń kompensacyjnych na terenie działki nr 240?
  Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje profesjonalną inwentaryzacją dendrologiczną szaty roślinnej Skweru Miast Partnerskich. Na terenie skweru rosną forsycje, różaneczniki, żywotniki, tawuły, mahonie, pięciorniki, ognik, lilaki, irgi, krzewuszka oraz świerki, jarzęby i najcenniejsze drzewo tj. surmia. Możliwa jest wycinka drzew i krzewów. Decyzję na wycinkę wydaje Starosta Kołobrzeski. Decyzja zawsze zawiera warunek dot. nasadzeń kompensacyjnych.
92. 15.06.2012, 22:38:18
Pytanie:
W związku z brakiem podkładów z granicami historycznych działek lokacyjnych (odp. na pyt. 5), w jaki sposób uczestnik konkursu powinien odnieść się do zaleceń konserwatorskich (załącznik E) gdzie ustala się obowiązującą linię zabudowy dla projektowanego obiektu od strony działki nr 240 na granicy historycznych działek lokacyjnych? Czy niedotrzymanie tego warunku z powodu braku ww. materiałów nie będzie skutkowało uznaniem pracy za niezgodną z warunkami konkursu?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 19.
91. 15.06.2012, 22:38:18
Pytanie:
Czy sala gimnastyczna znacznie oddalona od budynku szkolnego może zmienić funkcję i stać się częścią Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 79.
90. 15.06.2012, 22:34:34
Pytanie:
Obiektywnie rzecz biorąc tzw. „...historyczne pierzeje” przy ulicach Katedralnej, Ratuszowej i Dubois, pozbawione są szczególnej wartości architektonicznej i nie powinny być punktem wyjścia dla projektowanej zabudowy – może poza podziałami działek i skalą zabudowy. Prosimy o potwierdzenie tej opinii.
  Odpowiedź: Przywołana w pytaniu opinia, mimo użycia słowa „obiektywnie”, wyraża subiektywne poglądy jej autora. Ani Zamawiający ani Sąd konkursowy nie są od potwierdzania lub zaprzeczania subiektywnych opinii osób trzecich.
89. 15.06.2012, 22:34:34
Pytanie:
Jaka jest ranga Zaleceń Konserwatorskich dotyczących rozbudowy istniejącego budynku Urzędu Miasta, jeżeli w wytycznych projektowych (załącznik A) neguje się podstawowe zapisy tego dokumentu? Prosimy o szczegółową interpretację każdego z punktów Zaleceń Konserwatorskich od 1 – 5.
  Odpowiedź: Zalecenia konserwatorskie mają rangę zaleceń. Wytyczne zawarte w załączniku A mają rangę wytycznych. Dokumenty te mają na celu zwrócenie uwagi uczestników konkursu na problemy lokalizacji i kształtowania zabudowy – nie stanowią instrukcji jak projektować. Zapisy w obu dokumentach nie pokrywają się w pełni ale też są niesprzeczne. Sąd konkursowy wskazuje na znaczenie ust. 44 regulaminu. W jego kontekście należy czytać wszystkie wytyczne i zalecenia a także odpowiedzi na pytania. Poniżej kilka komentarzy do Zaleceń Konserwatorskich. Ad. 1. Zaleceń – Granica pomiędzy działkami 239 i 240 nie jest automatycznie linią zabudowy. Konserwator wskazuje na potrzebę ustalenia linii zabudowy na działce nr 240 z taką intencją aby uwzględnić granice kamienic przy ulicach Ratuszowej i Katedralnej. Ponadto, Konserwator Zabytków nie wskazuje, o które kamienice chodzi, a zatem, przebieg linii zabudowy po działce 240, według wytycznych, może być różny. Zdaniem Sądu nie ma sprzeczności z zał. A. Ad. 2. Zaleceń - Zdaniem Sądu nie ma sprzeczności z zał. A. Ad. 3. Zaleceń – Jak punkt 2 jeśli chodzi o architekturę. Co do przyszłego zabudowania wzdłuż pierzei Ratuszowej i Katedralnej – nie jest ono wykluczone. Jednak pozostawienie Skweru Miast Partnerskich jest wymaganiem lokalnej społeczności. Zarówno służby konserwatorskie jak i władze samorządowe liczą się z jej wolą. Sprzeczność stąd wynikająca jest opisana w Załączniku A. Jej rozwiązanie jest przedmiotem konkursu, choć sama realizacja budynku Centrum Innowacyjnej Administracji nie musi rozstrzygać o tym rozwiązaniu dzisiaj. Ad. 4. Zaleceń – wyraża pogląd Konserwatora na kształtowanie architektury. Pogląd ten, stanowiący zalecenie, nie musi być podzielany przez autorów prac. Ad 5. Zaleceń – jest niesprzeczny z załącznikiem A. Zwraca jednak uwagę konkurujących na możliwość takiego formowania budynku, aby ewentualne relikty, mogły być zachowane (a może i wyeksponowane) w jego podziemiu.
88. 15.06.2012, 22:29:00
Pytanie:
W Zaleceniach Konserwatorskich dotyczących rozbudowy istniejącego budynku Urzędu Miasta w punkcie 4 określono „Wysokość gł. elewacji obiektu... nie powinna przekraczać wysokości elewacji budynku przy ulicy Ratuszowej 13” prosimy o potwierdzenie że jest to jedyne ograniczenie wysokości projektowanej zabudowy elewacji Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji.
  Odpowiedź: Zalecenia konserwatorskie nie stanowią wytycznych w sensie formalnym – są zaleceniami. Zapis cytowany w pytaniu, wskazuje na intencję konserwatora aby budynek nie był zbyt wysoki, czyli korespondował z budynkiem istniejącym. Sąd oceni, w jakim stopniu zaprojektowany budynek, wyższy lub niższy od istniejącego, spełnia to wymaganie.
87. 15.06.2012, 22:29:00
Pytanie:
Czy istnieje możliwość nadwieszenia lub wysunięcia budynku wzdłuż obowiązującej linii zabudowy od granicy działki 240 (od strony skweru)?
  Odpowiedź: Regulamin konkursu nie określił obowiązującej linii zabudowy od granicy działki 240 (od strony skweru).
86. 15.06.2012, 22:26:35
Pytanie:
Z czego wynika decyzja konserwatorska o przebiegu obowiązującej linii zabudowy wzdłuż granicy działki 240 (od strony skweru)?
  Odpowiedź: Ani Zamawiający ani sąd konkursowy nie jest upoważniony do wyjaśniania przesłanek podejmowanych decyzji konserwatorskich.
85. 15.06.2012, 22:26:35
Pytanie:
Czy sala konferencyjna ma być w systemie audytoryjnym czy może to być płaska przestrzeń?
  Odpowiedź: Sposób rozwiązania sali konferencyjnej (sal konferencyjnych) należy do konkurujących i podlegał będzie ocenie sądu konkursowego.
84. 15.06.2012, 22:24:27
Pytanie:
Jaka będzie rola sali gimnastycznej po zrealizowaniu planowanej rozbudowy Urzędu Miejskiego?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 30 a także odpowiedzi na pytania 54, 77 i 79.
83. 15.06.2012, 22:24:27
Pytanie:
Czy dopuszczalne są korekty istniejącej zieleni na Skwerze Miast Partnerskich (usunięcie pojedynczych drzew lub skupisk krzewów)?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 8.
82. 15.06.2012, 22:21:28
Pytanie:
Czy w planach miejskich rozważane jest odtworzenie zabudowy północno-zachodniej pierzei ul. Katedralnej (na granicy opracowania od strony Targu Solnego)?
  Odpowiedź: Dotychczas nie było planowane takie zamierzenie.
81. 15.06.2012, 22:21:28
Pytanie:
Czy dopuszczalne jest zadysponowanie pod projektowaną zabudowę tej części działki nr 240, która nie jest skwerem i obecnie wykorzystywana jest na potrzeby obsługi sanitarnej skweru i komunikacyjnej Urzędu Miejskiego (chodzi o teren położony w przedłużeniu podwórka Urzędu Miejskiego do ul. Katedralnej)?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 10.
80. 15.06.2012, 22:18:19
Pytanie:
Jak należy traktować granicę z działką nr 240 - jako granicę z sąsiadem czy z przestrzenią publiczną (czyli granica jako pierzeja ulicy/placu/skweru)? Czy w ścianie usytuowanej na tej granicy możliwe jest umieszczenie okien lub wejść?
  Odpowiedź: Zgodnie z przepisami, jeżeli przedmiotem planu zagospodarowania jest kilka działek a plan ten złożony jest wspólnie przez wszystkich ich właścicieli, to odległości od granic nie muszą być przestrzegane a budynek może być położony na więcej niż jednej działce. W przypadku zadania konkursowego obie działki (239 i 240) można traktować tak jakby były jedna działką. Oczywiście okna i wejścia w ścianie, o której mowa w pytaniu, są możliwe.
79. 15.06.2012, 22:18:19
Pytanie:
Czy dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania Sali gimnastycznej?
  Odpowiedź: Nie. Patrz odpowiedź na pytania 30 i 54.
78. 15.06.2012, 22:13:36
Pytanie:
Jaki docelowy program użytkowy przewiduje się dla istniejącego budynku urzędu?
  Odpowiedź: Patrz ust. 7 Załącznika A Regulaminu Konkursu oraz odpowiedź na pytanie 40.
77. 15.06.2012, 22:13:36
Pytanie:
Czy sala gimnastyczna jest ogólnodostępna dla mieszkańców czy użytkowana jest przez konkretnego zarządcę?
  Odpowiedź: Sala jest własnością Urzędu Miasta, ale obecnie oddana jest w użytkowanie Szkole Podstawowej Nr 3, która nie ma własnej sali gimnastycznej. W ww. pomieszczeniu zajęcia mają również m.in. Pracownicy Urzędu Miasta (wieczorami) oraz kilka innych grup (zgodnie z harmonogramem).
76. 15.06.2012, 22:10:34
Pytanie:
Czy Trafostacja sąsiadująca z północną granicą opracowania II etapu jest możliwa do przeniesienia?
  Odpowiedź: Trafostacja zlokalizowana jest na działce nr 238 nie będącej własnością Zamawiającego.
75. 15.06.2012, 22:10:34
Pytanie:
Co dokładnie określa mapa pocztowa?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 20.
74. 15.06.2012, 22:06:14
Pytanie:
Czy w przypadku wyburzenia obiektu z lat 70, istniejąca w nim, sala konferencyjna powiększa program użytkowy Centrum Innowacyjnej Administracji czy też planowana w nowym budynku sala konferencyjna będzie wystarczająca (pomimo wyburzenia) na potrzeby całego Centrum Innowacji i UM?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 39.
73. 15.06.2012, 22:06:14
Pytanie:
Czy nowoprojektowane parkingi mają zakładać powstanie stanowisk postojowych dla użytkowników już istniejących budynków Urzędu Miejskiego w Kołobrzegu czy tylko dla nowoprojektowanego Centrum Innowacyjnej Administracji? Jeśli mają powstać również dla istniejących budynków to ile miejsc jest zakładanych przez Zamawiającego dla funkcji zlokalizowanych w istniejących budynkach?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 47.
72. 15.06.2012, 22:03:59
Pytanie:
Czy koncepcja architektoniczna ma obejmować budynki w obrębie przedmiotowego kwartału niebędące częścią Centrum Innowacyjnej Administracji (UM i PUP)?
  Odpowiedź: Może ale nie musi. Nie zaleca się rozwiązań, które wymagałyby takich interwencji w istniejącą zabudowę kwartału, które musiałyby być podjęte dla realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
71. 15.06.2012, 22:03:59
Pytanie:
Czy należy przedstawić koncepcję urbanistyczną zagospodarowania kwartałów całego terenu zaznaczonego na załączniku B jako „granice opracowania konkursowego I etap” czy wyłącznie działek 239 i 240?
  Odpowiedź: Oczekiwana jest koncepcja całego terenu w granicach opracowania konkursowego I etapu. Zakres zmian w stosunku do stanu istniejącego, tj. zakres sugerowanych interwencji, jest kwestią autorskiej koncepcji. Można np. pozostawić stan istniejący bez zmian i zaprojektować w ramach I etapu tylko obszar działek 239 i 240, ale narysować należy całość.
70. 15.06.2012, 21:48:08
Pytanie:
Jaką funkcje obecnie spełnia sala gimnastyczna i jaką funkcję ma spełniać po realizacji Centrum Innowacyjnej Administracji?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytania 30 i 54.
69. 15.06.2012, 21:48:08
Pytanie:
Czy określony w wytycznych konkursu wskaźnik miejsc parkingowych 1/50 m2 powierzchni odnosi się także do powierzchni w budynku istniejącym urzędu miasta?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 47.
68. 15.06.2012, 21:43:42
Pytanie:
Proszę o potwierdzenie, że fragm. mapy pocztowej uwidoczniony w załączniku B odzwierciedla układ historycznych pierzei, o których mowa w zaleceniach konserwatorskich.
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 20.
67. 15.06.2012, 21:43:42
Pytanie:
Z uwagi na zapis w wytycznych konserwatorskich dot. obowiązującej linii zabudowy od strony placu skweru miast partnerskich (dz. nr ew. 240) prosimy o doprecyzowanie granic działek lokacyjnych w tym rejonie.
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 19.
66. 15.06.2012, 21:40:34
Pytanie:
Czy organizator konkursu dysponuje materiałem ilustrującym przedwojenny układ zabudowy w regionie? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie.
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 18.
65. 15.06.2012, 21:40:34
Pytanie:
Zgodnie z treścią załącznika B oraz regulaminu część parterowa przylegająca do budynku sali sportowej (będąca najwyraźniej częścią historycznej zabudowy) może podlegać rozbiórce. Prosimy o potwierdzenie.
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 17.
64. 15.06.2012, 18:28:58
Pytanie:
Czy zamawiający dopuszcza zaspokojenie potrzeb parkingowych projektowanego i istniejącego gmachu poprzez parkowanie wzdłuż ulic?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 47.
63. 15.06.2012, 18:28:58
Pytanie:
Czy budynek projektowany oraz istniejący mają być odrębnie zasilane w media czy też można przewidzieć wspólne węzły (pomieszczenia przyłączy itp.)?
  Odpowiedź: Dopuszcza się zasilanie z wykorzystaniem istniejących przyłączy pod warunkiem, że ich parametry zapewnią uzyskanie wymaganych wydajności.
62. 15.06.2012, 18:27:12
Pytanie:
Jaki charakter powinien posiadać lokal gastronomiczny projektowany w budynku Urzędu: restauracji, kawiarni czy bufetu (stołówki pracowniczej)?
  Odpowiedź: Lokal gastronomiczny powinien mieć charakter bufetu, czynnego wyłącznie w godzinach pracy urzędu.
61. 15.06.2012, 18:27:12
Pytanie:
Czy 3000 m2 powierzchni użytkowej ma istniejący budynek w całości (część przewidziana do zachowania razem z dobudówką przeznaczoną do rozbiórki)?
  Odpowiedź: Patrz pkt 3 "Zestawienie powierzchni i kubatur" w opisie technicznym inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej Urzędu Miasta (załącznik C - plik: UM Kołobrzeg inwentaryzacja.pdf).
60. 15.06.2012, 18:23:52
Pytanie:
Czy należy zaprojektować adaptację poddasza istniejącego budynku Urzędu lub przewidzieć powiązanie komunikacyjne projektowanego budynku z poziomem poddasza budynku istniejącego?
  Odpowiedź: Nie wyklucza się takiej możliwości. Dopuszcza się zaprojektowanie adaptacji poddasza istniejącej części budynku urzędu i powiązań komunikacyjnych z nowoprojektowaną częścią.
59. 15.06.2012, 18:23:52
Pytanie:
Czy należy zaprojektować dodatkową klatkę schodową ewakuacyjną dla istniejącego budynku Urzędu - zgodnie z Ekspertyzą z zakresu ochrony przeciwpożarowej (załącznik J)?
  Odpowiedź: To należy do decyzji konkurujących. W zależności od charakteru powiązań pomiędzy obydwoma budynkami, wymagane prawem spełnienie warunków ochrony przeciwpożarowej winno być uzyskane łącznie dla obu budynków lub dla każdego z nich oddzielnie.
58. 15.06.2012, 18:20:53
Pytanie:
Czy należy przewidzieć połączenie istniejącego budynku z projektowanym na każdej kondygnacji?
  Odpowiedź: Zadaniem konkurujących jest zaprojektowanie rozbudowy urzędu zapewniające najefektywniejsze (najprostsze) skomunikowanie części istniejących z dobudowanymi.
57. 15.06.2012, 18:20:53
Pytanie:
Czy archiwum Urzędu Miasta musi mieścić się na parterze?
  Odpowiedź: Nie musi. Taka była propozycja Zamawiającego ale nie wyklucza on innych rozwiązań zgodnych z przepisami prawa tj. z treścią Załącznika nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
56. 15.06.2012, 18:18:28
Pytanie:
Ile należy zaprojektować sal konferencyjnych, jakie powierzchnie są oczekiwane?
  Odpowiedź: Patrz ust. 16 pkt 3 załącznika A do Regulaminu Konkursu oraz odpowiedź na pytania 12 i 39.
55. 15.06.2012, 18:18:28
Pytanie:
Czy wykonano już badania archeologiczne na terenach działek będących przedmiotem opracowania konkursowego(239 i 240)? Jeśli tak, czy istnieje możliwość otrzymania dokumentacji?
  Odpowiedź: Badania nie zostały wykonane. Nie można otrzymać dokumentacji.
54. 15.06.2012, 18:15:28
Pytanie:
Gdzie znajduje się szkoła, której uczniowie korzystają z sali gimnastycznej? Czy inwestor określa, którędy należy zapewnić dojście na dziedziniec (do sali gimnastycznej) uczniom korzystającym z sali?
  Odpowiedź: Szkoła Podstawowa Nr 3 znajduje sie przy ul. Łopuskiego 15 w Kołobrzegu. Obecnie uczniowie chodzą ze szkoły do sali gimnastycznej ulicą Uczniowską (uliczka pomiędzy ul. Dubois i szkołą) następnie ul. Katedralną i dalej przez podwórko Urzędu Miasta. Zamawiający nie określa którędy należy zapewnić dojście uczniom do sali gimnastycznej jednak dojście to nie może w żaden sposób być zależne od funkcjonowania Urzędu.
53. 15.06.2012, 18:15:28
Pytanie:
Czy miejsca w parkingu dla straży miejskiej doliczane są dodatkowo, czy należy je zapewnić w ramach 50 minimum (lub 110 patrz wyżej) miejsc dla obiektu?
  Odpowiedź: Miejsca postojowe dla samochodów służbowych Straży Miejskiej należy rozliczyć w ogólnym bilansie miejsc postojowych dla całego Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji.
52. 15.06.2012, 18:13:07
Pytanie:
Czy ilość miejsc parkingowych min. 1 na 50 m2 powierzchni odnosi się do części rozbudowy (2500 m2) - należy zapewnić minimum 50 miejsc, czy do całości obiektu - (2500+3000) - należy zapewnić 110 miejsc?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 47.
51. 15.06.2012, 18:13:07
Pytanie:
Iloma miejscami parkingowymi dysponuje Urząd wyłączając działkę 239, które można zbilansować w ogólnej liczbie miejsc parkingowych?
  Odpowiedź: Wszystkie miejsca postojowe jakimi dysponuje obecnie Urząd Miasta Kołobrzeg zlokalizowane są na działce nr 239 i części działki nr 240 w liczbie 25 miejsc.
50. 15.06.2012, 18:11:18
Pytanie:
W jaki sposób należy bilansować liczbę parkingów, dla 2500 m2 czy 5500 m2?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 47.
49. 15.06.2012, 18:11:18
Pytanie:
Czy punkt obsługi stref płatnego parkowania to tylko automat czy pomieszczenie z obsługą i/lub ochroną?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 44.
48. 15.06.2012, 18:09:09
Pytanie:
Czy dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych w liniach rozgraniczających ulic Ratuszowej i Katedralnej?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 47.
47. 15.06.2012, 18:09:09
Pytanie:
Czy ilość wymaganych miejsc postojowych należy zapewnić tylko dla części dobudowywanej (2500 m2 pow. użytkowej) czy dla łącznej docelowej powierzchni urzędu (3000 m2 +2500 m2 pow. użytkowej)?
  Odpowiedź: Zmienia się treść ust. 11 załącznika A, który przyjmuje brzmienie: "Należy zaprojektować odpowiednie dojazdy i podjazdy dla samochodów osobowych i dostawczych. Należy zaprojektować parkingi i garaże podziemne. Należy zapewnić minimum 50 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. Obiekt winien być w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Należy również przewidzieć miejsca postojowe dla rowerów".
46. 15.06.2012, 18:06:11
Pytanie:
Czy powierzchnia garażu podziemnego została ujęta w planowanej powierzchni użytkowej części dobudowywanej czyli w 2500 m2?
  Odpowiedź: Nie.
45. 15.06.2012, 18:06:11
Pytanie:
W stosunku do jakiej liczby pracowników stałych (biurowych) należy rozliczyć urządzenia socjalne i sanitarne Centrum Obsługi Klienta na poziomie 0 ? (załącznik A, pkt 16, podpunkt 2f)?
  Odpowiedź: Dla łącznej liczby ok. 10 pracowników obu płci.
44. 15.06.2012, 18:04:11
Pytanie:
Prosimy o sprecyzowanie minimalnej wartości powierzchniowej dla pomieszczenia określonego w załączniku A, pkt 16 pod nazwą "punkt obsługi stref płatnego parkowania" (poziom 0).
  Odpowiedź: Pomieszczenie dla jednej osoby o pow. ok. 10 m².
43. 15.06.2012, 18:04:11
Pytanie:
Prosimy o sprecyzowanie wartości powierzchniowych dla pozycji określonej w załączniku A, pkt 16 pod nazwą "przestrzeń przynależna Straży Miejskiej" (poziom -1). Czy ta „przestrzeń“ dotyczy tylko 3-4 samochodów służbowych, o których mowa w załączniku A, pkt 15, podpunkt 8g?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 25.
42. 15.06.2012, 18:00:46
Pytanie:
Prosimy o sprecyzowanie ilości oraz minimalnych wartości powierzchniowych dla pomieszczeń określonych w załączniku A, pkt 16 pod nazwą "magazyny Wydziału Zarządzania Kryzysowego" (poziom -1).
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 14.
41. 15.06.2012, 18:00:46
Pytanie:
Prosimy o sprecyzowanie ilości oraz minimalnych wartości powierzchniowych dla pomieszczeń określonych w załączniku A, pkt 16 pod nazwą "pomieszczenia warsztatowe wraz zapleczem sanitarnym dla konserwatora w budynku" (poziom -1).
  Odpowiedź: Jedno pomieszczenie o pow. ok. 20 m².
40. 15.06.2012, 17:56:48
Pytanie:
W załączniku A, rozdziału „Założenia programowe i funkcjonalne regionalnego centrum innowacyjnej administracji“ (pkt 15 i 16) jest przedstawiony szczegółowy program funkcjonalno-przestrzenny dla nowej części Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji, (dobudowywanej do istniejącego budynku Urzędu) wskazujący jednoznacznie, że wymieniony program dot. nowej części. Załącznik A nie wspomina słowem o funkcji i programie starej części a jednocześnie pkt 7 rozdziału „Wytyczne do projektowania“ stwierdza „Obiekt będzie pełnił rolę Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji i będzie siedzibą władz Miasta Kołobrzeg i Urzędu Miasta Kołobrzeg. Składać się będzie z części istniejącego budynku Urzędu przy ul. Ratuszowej 13 oraz części dobudowanej, które funkcjonalnie winny stanowić jednorodną całość.” Prosimy o sprostowanie bądź wyjaśnienie.
  Odpowiedź: Patrz ust. 7 Załącznika A do Regulaminu Konkursu. Dopuszcza się propozycje reorganizacji „starej” części, tak aby w połączeniu z nową stanowiły obiekt jak najbardziej funkcjonalny zarówno dla klientów jak i pracowników. Uzupełnia się załącznik C o plik struktura_obecna_urzedu.pdf ukazujący obecne użytkowanie pomieszczeń Urzędu Miasta.

Załączniki

39. 15.06.2012, 17:56:48
Pytanie:
Czy w przypadku wyburzenia obecnego Urzędu Pracy (budynek z salami konferencyjnymi) należy uwzględnić w programie funkcjonalnym projektowanego obiektu pomieszczenia znajdujące się w istniejącym budynku UP (sale konferencyjne i pomieszczenia biurowe)?
  Odpowiedź: W przypadku wyburzenia budynku po byłym Urzędzie Pracy, znajdujące się w nim sale konferencyjne usytuowane mają zostać zgodnie z ust. 16 pkt 3 Załącznika A do Regulaminu Konkursu.
38. 15.06.2012, 17:51:43
Pytanie:
Czy organizator dopuszcza wysyłkę przez pocztę dwóch prac z dwóch różnych pracowni w jednej paczce?
  Odpowiedź: Nie.
37. 15.06.2012, 17:51:43
Pytanie:
Jak dokładnie rozumieć zakres prac dla I etapu konkursu? W ustępie 18 regulaminu zapisano, że obszarem konkursu są działki nr 239 i 240 wraz z kołnierzem obejmującym przyległe ulice. W załączniku graficznym B zakres ten jest dużo większy. Czy powiększony zakres ma służyć tylko do pokazania powiązań funkcjonalno-przestrzennych (zgodnie z ustępem 19 regulaminu), czy jest to obszar, który trzeba zaprojektować? Jeśli ten teren podlega projektowaniu, to czy można ingerować w obiekty istniejące i nie należące do miasta?
  Odpowiedź: Ustęp 18 Regulaminu wskazuje na te działki, których zagospodarowanie jest przedmiotem konkursu i które, zależnie od wybranej koncepcji, w części lub w całości, objęte będą przyszłą realizacją. Kołnierz obejmujący przylegające ulice, w granicach zaznaczonych kolorem niebieskim, jest przedmiotem opracowania konkursowego w II etapie. Załącznik graficzny B określa też granice opracowania I etapu, zaznaczone na zielono. Propozycje projektowe, jakie zawarte będą w pierwszym etapie, na terenie pomiędzy granicami o kolorze niebieskim i granicami o kolorze zielonym, winny mieć na celu zilustrowanie możliwego sposobu zagospodarowania otoczenia. Zgodnie z takim charakterem tej części opracowań można ingerować w obiekty istniejące, nienależące do miasta. Jednak ta ingerencja nie powinna wpływać na architektoniczne i urbanistyczne rozwiązanie samego budynku Urzędu Miasta. W I etapie Sąd konkursowy będzie oceniał proponowany obiekt, miedzy innymi, w kontekście otoczenia, co nie oznacza, że nawet trafne, ale wątpliwe formalnie lub realizacyjnie ich wzajemne relacje będą mogły być wysoko ocenione, w szczególności wtedy, gdy będą warunkowały rozwiązania budynku Urzędu.
36. 15.06.2012, 17:48:44
Pytanie:
Czy punkt 19 załącznika A dotyczy II etapu konkursu? Czy może te szczegółowe informacje mają być zawarte w opisie do I etapu?
  Odpowiedź: Wymaganie określenia materiałów wykończeniowych dotyczy II etapu konkursu. Ponadto, koryguje się brzmienie pierwszego zdania, które winno brzmieć: „W opisie koncepcji architektonicznej II etapu, należy opisać podstawowe materiały wykończeniowe i standard wykończenia głównych wnętrz, co winno być uwzględnione w wycenie planowanych kosztów inwestycji”.
35. 15.06.2012, 17:48:44
Pytanie:
Czy Zamawiający przewiduje powtórzenie etapu zadawania pytań po przejściu do II etapu konkursu?
  Odpowiedź: Tak, ostateczny termin zadawania pytań w II etapie konkursu - 18.08.2012 r. a ostateczny termin udzielenia odpowiedzi w II etapie konkursu- 31.08.2012 r.
34. 15.06.2012, 17:47:08
Pytanie:
Czy intencją zamawiającego jest zaprojektowanie miejsc postojowych również dla istniejącej części, tj. budynku przy ul. Ratuszowej 13?
  Odpowiedź: Tak. Patrz również odpowiedź na pytanie 47.
33. 15.06.2012, 17:46:13
Pytanie:
Czy dopuszcza się wycinkę istniejących drzew w pobliżu dawnego wejścia do Urzędu Pracy?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 8.
32. 15.06.2012, 17:43:53
Pytanie:
Ile zespołów zakwalifikowano do I etapu konkursu?
  Odpowiedź: Pytanie wykracza poza zakres spraw merytorycznych konkursu.
31. 15.06.2012, 17:43:53
Pytanie:
Czy powierzchnia gabinetów dla kadry kierowniczej powinna wynosić 10 m2, jak dla pokoju jednoosobowego?
  Odpowiedź: Powierzchnia gabinetów dla kadry kierowniczej powinna uwzględniać możliwość prowadzenia spotkań dla 3-4 osób (możliwość umieszczenia stołu dla 4 osób).
30. 15.06.2012, 17:41:43
Pytanie:
Czy planuje się zmianę funkcji sali sportowej, czy budynek będzie przypisany szkole czy urzędowi?
  Odpowiedź: Nie planuje sie zmiany funkcji sali gimnastycznej, która ma nadal pozostać salą szkolną.
29. 15.06.2012, 17:41:43
Pytanie:
Wskaźnik miejsc parkingowych wynosi 1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej. Czy powierzchnia użytkowa w tym przypadku może być rozumiana jako powierzchnia użytkowa podstawowa (bez powierzchni komunikacji, pomieszczeń socjalnych i sanitarnych)?
  Odpowiedź: Tak.
28. 15.06.2012, 17:38:52
Pytanie:
Czy planuje się parking miejski obsługujący ścisłe centrum Kołobrzegu?
  Odpowiedź: Dotychczas nie był planowany taki parking.
27. 15.06.2012, 17:38:52
Pytanie:
Które ulice w centrum miasta są wyłączone (lub planuje się do wyłączenia) z ruchu kołowego?
  Odpowiedź: W centrum miasta obecnie wyłączone z ruchu są wyłącznie następujące fragmenty ulic: Dubois na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Katedralnej, Gierczak na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Armii Krajowej i nie planuje się, póki co, dalszych wyłączeń. Jednakże …, patrz odpowiedź na pytanie 9.
26. 15.06.2012, 17:34:44
Pytanie:
Czy dopuszcza się parkowanie wzdłuż ulic okalających projektowany kwartał?
  Odpowiedź: Tak.
25. 15.06.2012, 17:34:44
Pytanie:
Co należy rozumieć przez „przestrzeń Straży Miejskiej” na poziomie -1: dodatkowe magazyny, szatnie, parkingi?
  Odpowiedź: Przez „przestrzeń Straży Miejskiej” na poziomie -1 należy rozumieć wyodrębnioną przestrzeń zamkniętą o pow. ok. 25 m² do przechowywania skuterów, rowerów oraz innego sprzętu (znaki drogowe, blokady na koła itp.) używanego przez strażników.
24. 15.06.2012, 17:31:25
Pytanie:
W warunkach konkursu odczytujemy dwie intencje 1) dążenie do pierzejowego układu urbanistycznego, 2) zachowanie skweru. Czy preferowane rozwiązanie powinno łączyć oba postulaty, czy możliwa jest zabudowa na działce 240?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 7 i 19.
23. 15.06.2012, 17:31:25
Pytanie:
Na załączniku B zaznaczono obszar opracowania etapu I i II odpowiednio na zielono i niebiesko, w regulaminie (str. 17) mowa jest tylko o obszarze zaznaczonym na niebiesko. Jak to rozumieć, który dokument jest obowiązujący? Czy zakres opracowania nie powinien obejmować całego budynku D.H. Bryza – obecnie w zakresie znajduje się tylko większa część obiektu?
  Odpowiedź: Zapis w ust. 3 na stronie 17 winien brzmieć: „Obszar opracowania konkursowego obejmuje teren, którego granice opracowania, odpowiednio dla I i II etapu, oznaczone są na załączonej mapie odpowiednio kolorami zielonym i niebieskim (Załącznik B)”. Określony w załączniku B zakres opracowania I etapu obejmuje obszar, który powinien znaleźć się na rysunku planu zagospodarowania. Uczestnicy konkursu, w zależności od potrzeb ich koncepcji, mogą rozszerzyć zakres opracowania poza wyznaczoną granicę.
22. 15.06.2012, 17:27:06
Pytanie:
Czy pod płytą skweru można zaprojektować parking podziemny?
  Odpowiedź: Można, ale nie jest zalecane aby był to parking dla projektowanej i istniejącej kubatury Urzędu. Sąd konkursowy nie potrafi jednak wykluczyć, że rozwiązanie takie nie jest pozbawione sensu i można założyć istnienie takiego rozwiązania, w którym parking winien być lokalizowany pod skwerem. Sąd jednak doradza rozważenie czy prace ziemne związane z budową parkingu, nie stoją w kolizji z funkcją skweru. Wydaje się też, że przede wszystkim należy rozważać komasację inwestycji a nie jej rozprzestrzenienie na niepotrzebnie duży obszar.
21. 15.06.2012, 17:27:06
Pytanie:
Proszę o pokazanie obowiązującej linii zabudowy, wspomnianej w zaleceniu konserwatorskim z 16.01.2012 pkt. 1. chodzi mi zwłaszcza o linię zabudowy od strony skweru, nie wiem gdzie przebiega granica działek lokacyjnych?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 19.
20. 15.06.2012, 17:23:57
Pytanie:
Proszę o potwierdzenie, że fragm. mapy pocztowej uwidoczniony w załączniku B odzwierciedla układ historycznych pierzei o których mowa w zaleceniach konserwatorskich.
  Odpowiedź: Mapa pocztowa podaje jedynie podział pierzei ulicznych na posesje określając ich przybliżone szerokości i przypisując im numery pocztowe. Nie dostarcza ona informacji o głębokości poszczególnych działek i sposobie ich zabudowy. Tylko wykonanie sondaży archeologicznych mogłoby odpowiedzieć jednoznacznie na zadane pytanie.
19. 15.06.2012, 17:23:57
Pytanie:
Z uwagi na zapis w wytycznych konserwatorskich dot. obowiązującej linii zabudowy od strony placu Skweru Miast Partnerskich (dz. nr 240) prosimy o doprecyzowanie granic działek lokacyjnych w tym rejonie.
  Odpowiedź: Zalecenia konserwatorskie nie stanowią wytycznych do projektowania. W ust. 4 załącznika A sformułowano wyraźnie na czym polega sprzeczność pomiędzy konserwatorską formułą odbudowy śródmieścia Kołobrzegu a oczekiwaniami mieszkańców, w nadziei, że próba rozwiązania tej sprzeczności (pogodzenia w proponowanym rozwiązaniu pozornie sprzecznych oczekiwań) może dać asumpt do wzbogacenia urbanistycznej i architektonicznej treści rozwiązań. Określenie jakichkolwiek granic, wiązałoby się z zaniechaniem tego wątku poszukiwań. Konkurujący mają pełną swobodę w określaniu funkcji i charakteru skweru czy charakteru architektury. Sąd konkursowy oczekuje, że nie będą one traktowane wybiórczo lecz kompleksowo. Patrz również odpowiedź na pytanie 7.
18. 15.06.2012, 17:19:30
Pytanie:
Czy organizator konkursu dysponuje materiałem ilustrującym przedwojenny układ zabudowy w regionie? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie.
  Odpowiedź: Organizator nie dysponuje materiałami ilustrującymi przedwojenny układ zabudowy. Jednakże wskazuje na takie źródła jak strony internetowe: http://www.dawniej.org/ , http://fotopolska.eu/ , http://www.adebar.pl/ .
17. 15.06.2012, 17:19:30
Pytanie:
Zgodnie z treścią załącznika B część parterowa przylegająca do budynku sali sportowej (będąca najwyraźniej częścią historycznej zabudowy) może podlegać rozbiórce. Prosimy o potwierdzenie.
  Odpowiedź: Części parterowe przylegające do budynku sali gimnastycznej, poza dobudówką z drzwiami wejściowymi i dwoma symetrycznymi aneksami po bokach tego wejścia (2, 3 i 4 oś wyznaczona przez okna w pięcioosiowej, południowo-zachodniej fasadzie sali), mogą podlegać rozbiórce, przy czym należy pamiętać o konieczności odtworzenia likwidowanych funkcji obsługujących salę gimnastyczną.
16. 15.06.2012, 17:00:41
Pytanie:
Czy regulamin konkursu dopuszcza przekroczenie projektowaną rozbudową istniejącej linii zabudowy na granicy działek 239 i 240 i częściową zabudowę Skweru Miast Partnerskich?
  Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 7.
15. 15.06.2012, 17:00:41
Pytanie:
Czy jako powierzchnię użytkową dobudowanej części budynku określoną w ust. 9 Zał. A jako 2500 m² należy rozumieć jako część powierzchni netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku (zgodnie z PN-ISO9836), czyli bez uwzględnienia powierzchni ruchu i powierzchni usługowej?
  Odpowiedź: Nie. Przez powierzchnię użytkową dobudowanej części budynku około 2500 m² wskazaną w ust. 9 Załącznika A do Regulaminu Konkursu należy rozumieć zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836 (pkt 5.1.7 Powierzchnia użytkowa) sumę powierzchni użytkowych (łącznie z powierzchnią usługową i powierzchnią ruchu) wszystkich kondygnacji znajdujących się powyżej poziomu terenu.
14. 15.06.2012, 16:54:13
Pytanie:
Jakie jest zapotrzebowanie powierzchniowe magazynów Wydziału Zarządzania Kryzysowego?
  Odpowiedź: Wydział Zarządzania Kryzysowego potrzebuje jedno pomieszczenie magazynowe, piwniczne o powierzchni użytkowej ok. 30 m2. Pomieszczenie może nie posiadać okien, powinno mieć wentylację zapewnioną przez naturalną cyrkulację powietrza oraz centralne ogrzewanie w celu utrzymania odpowiedniej temperatury oraz wilgotności.
13. 15.06.2012, 16:54:13
Pytanie:
Czy do któregoś z pomieszczeń funkcji Straży Miejskiej należy zapewnić dostęp szerokiej publiczności, czy raczej wszystkie z pomieszczeń są do użytku wewnętrznego tej jednostki organizacyjnej?
  Odpowiedź: Dostęp publiczny należy zapewnić do pomieszczeń Straży Miejskiej wymienionych w ust. 15 pkt 8 lit. c i d Załącznika A do Regulaminu Konkursu. Przy czym wskazany przy dyżurce (ust. 15 pkt 8 lit. d) magazyn broni i sprzętu musi pozostawać zdecydowanie poza zasięgiem publicznym.
12. 02.06.2012, 15:36:45
Pytanie:
Czy ujęte w punkcie 16.3 założeń programowych i funkcjonalnych sformułowanie "zespół sal konferencyjnych" należy rozumieć jako jedną salę na 200 osób (z możliwością podziału), czy więcej takich sal?
  Odpowiedź: Sformułowanie "zespół sal konferencyjnych" należy rozumieć jako jedną salę na 200 osób z możliwością podziału na 50 i 150 osób.
11. 02.06.2012, 15:36:32
Pytanie:
Ile, według wytycznych konserwatorskich, powinno wynosić cofnięcie ostatniej kondygnacji części budynku od strony Skweru Miast Partnerskich?
  Odpowiedź: Załącznik E do Regulaminu konkursu zawiera zalecenia konserwatorskie a nie wytyczne (projektowe). Wojewódzki Konserwator Zabytków nie określił na jaką odległość zaleca cofnięcie ostatniej kondygnacji części budynków nie leżących w historycznej pierzei ulic Katedralnej i Ratuszowej. W tym względzie, Sąd konkursowy będzie oceniał prace według kryterium architektoniczno-przestrzennej poprawności a nie według zgodności z normatywnymi wymaganiami.
10. 02.06.2012, 15:36:32
Pytanie:
Czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu Organizator przewiduje zabudowanie działki nr 240 na potrzeby bieżącej rozbudowy Urzędu Miasta?
  Odpowiedź: Część działki nr 240 otoczona niewysokim ogrodzeniem (murkiem) należy obecnie do podwórka Urzędu Miasta i jest wykorzystywana jako parking Urzędu. Nie budzi żadnych wątpliwości możliwość zabudowy tej części.
9. 02.06.2012, 15:36:02
Pytanie:
Czy dopuszcza się zmiany w układzie komunikacyjnym? Chodzi o wyłączenie lub ograniczenie ruchu kołowego na ul. Ratuszowej, Katedralnej i Armii Krajowej?
  Odpowiedź: Nie zabrania się zgłaszania takiej propozycji. Należy jednak pamiętać, że sposób użytkowania miasta nie jest wyłączną domeną architekta. Decyzja o wyłączeniu z ruchu części układu komunikacyjnego nie może być podjęta na etapie konkursu. Postulat taki może nie być spełniony, co nie powinno jednak negatywnie wpłynąć na użytkowanie budynku, który jest przedmiotem konkursu. Nie należy zatem uzależniać jego rozwiązania od organizacji układu komunikacyjnego.
8. 02.06.2012, 15:36:02
Pytanie:
Czy jest możliwość usunięcia części drzew ze skweru Miast Partnerskich?
  Odpowiedź: W tekście regulaminu nie wymaga się rygorystycznie ochrony drzew. Istniejący drzewostan na Skwerze nie jest wynikiem planowej działalności, której intencję można byłoby dziś odczytać. Innymi słowy wartością tej zieleni jest to, że jest oraz to, że mieszkańcy ją lubią. Należy pamiętać, że w oczekiwaniu mieszkańców i władz Skwer winien być częściowo przynajmniej przeznaczony pod zieleń, ale stopień zachowania zieleni istniejącej pozostaje w gestii uczestników konkursu.
7. 02.06.2012, 15:35:12
Pytanie:
Czy jest możliwa częściowa zabudowa Skweru Miast Partnerskich, z pozostawieniem funkcji głównej skweru, jako przestrzeni miejskiej ogólnodostępnej?
  Odpowiedź: Linia zabudowy nie została określona. Częściowa zabudowa skweru jest dopuszczalna. Należy jednak pamiętać o zapisie w ust. 4 i 5 załącznika A, gdzie stwierdza się między innymi, że pozostawienie skweru jest oczekiwaniem mieszkańców a władze są temu oczekiwaniu przychylne. Sąd nie wykluczy żadnej pracy z powodu zabudowy skweru, bez względu na jej skalę, ale będzie ją oceniał i w tej ocenie brał także pod uwagę oczekiwanie mieszkańców i władz Kołobrzegu.
6. 02.06.2012, 15:35:12
Pytanie:
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kołobrzeg, teren pomiędzy ulicami Katedralną i Dubois, jest przewidziany jako zieleń parkowa. Czy jest możliwa częściowa zabudowa tego kwartału?
  Odpowiedź: W pierwszym etapie konkursu, w którym oczekuje się od uczestników analiz w skali szerszej, postulat takiej zabudowy jest możliwy, choć nie tylko z powodu sprzeczności ze Studium, może on budzić sprzeciw. Nie wydaje się natomiast potrzebnym, ani sensownym, takie lokalizowanie i rozwiązanie obiektu będącego przedmiotem konkursu, aby jego realizacja była w jakikolwiek sposób zależna od spełnienia tego postulatu.
5. 20.05.2012, 15:46:32
Pytanie:
Czy są dostępne podkłady na których widoczne będą granice historycznych działek lokacyjnych?
  Odpowiedź: Organizator konkursu nie dysponuje takimi podkładami.
4. 16.05.2012, 21:10:07
Pytanie:
Jestem członkiem IARP, lecz nie prowadzę działalności gospodarczej (realizuję projekty na zasadzie umowy o działo, oczywiście posiadam NIP) czy mogę startować w konkursie biorąc pod uwagę "Załącznik nr 4"?
  Odpowiedź: Regulamin konkursu nie wykluczył osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W załączniku nr 4 należy dopisać punkt w brzmieniu: Nie prowadzę działalności gospodarczej, posiadam NIP nr ........ .
3. 15.05.2012, 17:46:52
Pytanie:
Czy w przypadku uczestnika konkursu zarejestrowanego za granica (Wlk. Brytania) wysyłamy do Państwa załącznik nr 4? Mam wrażenie, że dotyczy on uczestników krajowych, ale chciałabym to potwierdzić. Rozumiem też, że aby złożyć wniosek o dopuszczenie do konkursu musimy wydrukować załączniki nr 1, 3, 5b, zeskanować je i wysłać do państwa w jednym pliku?
  Odpowiedź: Załącznik nr 4 dotyczy również uczestników mających swoją siedzibę poza terytorium RP (należy wypełnić punkt 3 lub 4 załącznika nr 4). Aby złożyć wniosek uczestnik mający swoją siedzibę poza terytorium RP musi wydrukować i wypełnić załączniki 1, 3, 4, 5b i 6 a także odpowiednio do potrzeb załącznik 2a lub 2b, następnie zeskanować wszystkie i przesłać w jednym pliku.
2. 15.05.2012, 17:46:01
Pytanie:
Jestem wpisany do CEIDG i zgodnie z obowiązującymi przepisami CEIDG nie nadaje numerów ewidencyjnych. W związku z tym jak należy poprawnie wypełnić załącznik nr 4?
  Odpowiedź: W punkcie 2 załącznika nr 4, w polu, w którym należy wpisać numer, jeżeli nie został nadany numer, należy wpisać CEIDG i podać numer NIP lub REGON.
1. 15.05.2012, 17:46:01
Pytanie:
Czy spółka cywilna może występować jako uczestnik samodzielnie biorący udział w konkursie? Jeśli tak, to czy w oświadczeniu o formie prowadzenia działalności wystarczy wpisać numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jednego z wspólników, czy wszystkich - a numery zamieścić na jednym wspólnym oświadczeniu?
  Odpowiedź: Spółka cywilna, niebędąca spółką jawną, nie jest zgodnie z ust. 29 regulaminu ani osobą fizyczną, ani osobą prawną ani jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wobec powyższego nie może występować jako uczestnik samodzielnie biorący udział w konkursie.
Aktualności | Regulamin | Pytania i odpowiedzi | Kontakt
© 2012 SARP Oddział Koszalin. Code & design: Krzysztof Suszka