I Preambuła i definicje

§ 1.

 1. Warunkiem korzystania z internetowej aplikacji www.architektsarp.pl jest zapoznanie się i stosowanie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z www.architektsarp.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez urządzenie Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. system operacyjny Windows powyżej wersji 95 lub inny kompatybilny system operacyjny,
  2. przeglądarka internetowa Internet Explorer 5.0, Netscape 4.7, Opera 6.0, Mozilla Firefox 2.0 lub nowsza wersja.

§ 2.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki korzystania z www.architektsarp.pl, prawa i obowiązki SARP Koszalin oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności SARP Koszalin z tytułu świadczenia usług,
 2. SARP Koszalin - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Koszalin z siedzibą w Koszalinie, ul. Piastowska 21, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013922,
 3. www.architektsarp.pl - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem www.architektsarp.pl. Jedynym właścicielem www.architektsarp.pl jest SARP Koszalin,
 4. Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez SARP Koszalin w ramach serwisu www.architektsarp.pl,
 5. Profilu - należy przez to rozumieć miejsce w www.architektsarp.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu,
 6. Koncie - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych www.architektsarp.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego w szczególności wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu.
 7. Administratorach - należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez SARP Koszalin, odpowiedzialne za prowadzenie www.architektsarp.pl, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

§3.
Serwis www.architektsarp.pl jest serwisem gromadzącym dane sędziów konkursowych zrzeszonych w Kolegiach Sędziów Konkursowych oddziałów Stowarzyszenia Architektów Polskich, umożliwiającym Użytkownikom wprowadzanie własnych danych oraz publikację i promocję informacji na ich temat.

II Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 4.

 1. Użytkownikiem www.architektsarp.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. jest architektem zrzeszonym w Stowarzyszeniu Architektów Polskich,
  3. jest sędzią konkursowym należącym do jednego z Kolegiów Sędziów Konkursowych przy oddziałach Stowarzyszenia Architektów Polskich,
 2. SARP Koszalin zastrzega sobie prawo weryfikacji danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 powyżej, poprzez zwrócenie się do właściwych jednostek Stowarzyszenia Architektów Polskich, w szczególności do Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych, o udzielenie informacji czy Użytkownik spełnia kryteria, o których mowa powyżej.

§ 5.

 1. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody.

§ 6.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez SARP Koszalin w ramach www.architektsarp.pl. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 4. SARP Koszalin rozwiązuje Umowę poprzez usunięcie Konta Użytkownika przez Administratorów.
 5. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez:
  1. samodzielne usunięcie Konta albo
  2. zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom.
 6. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorom zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. 2), rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.

§ 7.

 1. SARP Koszalin zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla www.architektsarp.pl.
 2. SARP Koszalin zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika również w wypadku:
  1. stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
  2. stwierdzenia działań Użytkowników mogących utrudniać lub destabilizować działanie www.architektsarp.pl,
  3. utraty statusu sędziego konkursowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt

§ 8.

 1. Dostęp do usług www.architektsarp.pl jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu.
 2. SARP Koszalin zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach www.architektsarp.pl. SARP Koszalin zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej za pośrednictwem www.architektsarp.pl.
 3. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

§ 9.

 1. SARP Koszalin zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania www.architektsarp.pl, w tym usunięcia wszelkich danych zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do www.architektsarp.pl na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem SARP Koszalin.
 2. SARP Koszalin zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia funkcjonowania www.architektsarp.pl bez podawania przyczyn zawieszenia. SARP Koszalin zamieści informację o fakcie zawieszeniu i, w miarę możliwości, o długości jego trwania na www.architektsarp.pl

§ 10.
Użytkownik udziela SARP Koszalin prawa do wyświetlania mu materiałów o charakterze oferty handlowej, a także przesyłania za jego zgodą takich materiałów na jego skrzynkę pocztową.

§ 11.
Serwis www.architektsarp.pl ma charakter zasadniczo otwarty - podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Użytkownik może zastrzec, że wszystkie lub część danych nie będzie podawana do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika.

§ 12.
Aby korzystać z usług świadczonych przez SARP Koszalin w ramach www.architektsarp.pl, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych, zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz przesłanie, na żądanie Administratorów, własnoręcznie podpisanego formularza rejestracyjnego za pośrednictwem faksu na numer wskazany na www.architektsarp.pl

III Rejestracja i Konto

§ 14.
Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem https://www.architektsarp.pl/dodaj.php.

§ 15.
W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, macierzystego oddziału SARP, kadencji w Kolegium Sędziów Konkursowych, adresu e-mail oraz hasła, a także wpisanie dokładnego adresu, numeru telefonu, wykształcenia, stopnia naukowego i zawodowego oraz specjalizacji. Administratorzy mają prawo żądania wprowadzenia do formularza również innych danych. Dane należy wprowadzać w polach formularza do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane, do których zostały przeznaczone. W przypadku usunięcia tych danych Użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu.

§ 16.
Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.

§ 17.
W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy mają prawo:

 1. wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
 2. zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy,
 3. usunąć Konto Użytkownika.

§ 18.
W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

§ 19.

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w www.architektsarp.pl. SARP Koszalin przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. SARP Koszalin zastrzega sobie uprawnienie do przekazania danych lub części danych Użytkownika Stowarzyszeniu Architektów Polskich oraz jego jednostkom, w szczególności Zarządowi Głównemu oraz Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych, w celu weryfikacji danych Użytkownika.

§ 20.
Zrealizowanie procedury rejestracji w www.architektsarp.pl, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:

 1. zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,
 2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu,
 3. potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym poprzez przesłanie, na żądanie Administratorów, własnoręcznie podpisanego wydruku formularza rejestracyjnego za pośrednictwem faksu na numer wskazany na www.architektsarp.pl,
 4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, przerwach technicznych w działaniu www.architektsarp.pl, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

§ 21.
Użytkownik rejestrujący się w www.architektsarp.pl może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe informacji handlowych, pod warunkiem zaznaczenia odpowiedniej opcji.

§ 22.

 1. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.
 2. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.
 3. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

IV Korzystanie z usług SARP Koszalin świadczonych w ramach www.architektsarp.pl

§ 23.
Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie www.architektsarp.pl. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, mają oni prawo niezwłocznie usunąć jego Konta.

§ 24.
Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

 1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie www.architektsarp.pl oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
 2. poszanowania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
 3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 25.
Zabrania się umieszczania w www.architektsarp.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

 1. oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
 2. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
 3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej,
 4. innych materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem.

§ 26.
Zamieszczanie w www.architektsarp.pl treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.

§ 27.
SARP Koszalin zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek www.architektsarp.pl.

§ 28.
Zabrania się wykorzystywania usług www.architektsarp.pl do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

§ 29.
Wysyłanie spamu w sposób szczególnie uciążliwy dla innych Użytkowników skutkować będzie usunięciem Konta.

V Prawa autorskie

§ 30.
Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w www.architektsarp.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w www.architektsarp.pl kampanii promocyjnych.

§ 31.
Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w www.architektsarp.pl w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 32.
Użytkownik publikujący w www.architektsarp.pl treści o charakterze utworu autorskiego czyni to na własną odpowiedzialność. Użytkownik nie będzie wysuwać żadnych roszczeń względem SARP Koszalin z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z www.architektsarp.pl) tych treści.

§ 33.
Użytkownik udziela SARP Koszalin prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji listy kontaktów albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

VI Odpowiedzialność

§ 34.
SARP Koszalin nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w www.architektsarp.pl przez Użytkownika, w szczególności informacji o przynależności Użytkownika do Kolegium Sędziów Konkursowych.

§ 35.
SARP Koszalin nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika lub Klienta, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Portalu w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.

§ 36.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w www.architektsarp.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 37.
SARP Koszalin wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z www.architektsarp.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

§ 38.
1. SARP Koszalin nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem www.architektsarp.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

§ 39.
SARP Koszalin nie udziela gwarancji prawidłowego działania www.architektsarp.pl w całości albo w części.

§ 40.
W przypadku otrzymania przez SARP Koszalin urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych przez organ zawiadamiający, SARP Koszalin nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 41.
SARP Koszalin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu www.architektsarp.pl.

VII Reklamacje

§ 42.
Zakłócenia w funkcjonowaniu www.architektsarp.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach www.architektsarp.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego do Administratorów.

§ 43.
Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez SARP Koszalin w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. SARP Koszalin zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. W szczególności SARP Koszalin nie rozpoznaje reklamacji dotyczących kwestii opisanych w panelu Pomocy.

§ 44.
SARP Koszalin zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu www.architektsarp.pl.

§ 45.
Reklamacje składane do SARP Koszalin, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem www.architektsarp.pl nie będą rozpatrywane. SARP Koszalin nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

VIII Przepisy przejściowe i końcowe

§ 46.
SARP Koszalin zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

§ 47.

 1. Zmiana Regulaminu wymaga zgody Użytkownika. Zgoda może być wyrażona w jeden z następujących sposobów:
  1. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej widniejącej w danych Konta. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu i żąda usunięcia swoich danych z www.architektsarp.pl. W razie braku złożenia w/w oświadczenia w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji o zmianie Regulaminu uważa się, iż Użytkownik zaakceptował jego treść; albo
  2. Użytkownik złoży za pośrednictwem www.architektsarp.pl lub poczty elektronicznej oświadczenie o akceptacji zmienionego Regulaminu.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1
Powrót na górę