Konkurs

na zagospodarowanie Starego Rynku w Słupsku

Wystawa pokonkursowa

Informację dodano: | Aktualizacja:

Zapraszamy na otwarcie plenerowej wystawy pokonkursowej zwycięskich prac w konkursie na zagospodarowanie Starego Rynku, które odbędzie się w piątek 05.10.2018r. o godzinie 15:00 na Starym Rynku. Po otwarciu wystawy przewidziana jest krótka dyskusja o wynikach konkursu.

Dodatkowo na godz. 15:50 zapraszamy do Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku na spotkanie z autorką ceramicznej makiety Starego Rynku.

Wyniki konkursu

Informację dodano: | Aktualizacja:

otwartego, dwuetapowego, realizacyjnego architektoniczno-urbanistycznego
na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa.

W dniach 01-02.10.2018r. odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego, który dokonał rozstrzygnięcia konkursu.

Więcej informacji »

Ogłoszenie wyników

Informację dodano: | Aktualizacja:

Ogłoszenie wyników konkursu na zagospodarowanie Starego Rynku w Słupsku, prezentacja prac konkursowych oraz dyskusja pokonkursowa odbędą się w dniu 02.10.2018r. o godz. 15:00 w słupskim ratuszu, Plac Zwycięstwa 3, w sali 211.

Informacja

Informację dodano: | Aktualizacja:

W dniach 19-20 lipca 2018r. odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu Konkursowego. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano 6 Uczestników.
Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną o tym fakcie poinformowani indywidualnie.
Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu zostali poinformowani mailowo.

Informacja

Informację dodano: | Aktualizacja:

W pierwszym etapie konkursu złożono 34 prace konkursowe.

Informacja o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Słupsk, 30 maja 2018 r.

Do dnia 25 maja 2018 r., do godz. 17.00, zostało złożonych 71 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Wnioski zostały ponumerowane od 1 do 71.

Ponadto:

Po weryfikacji poprawności złożonych 71 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, stwierdzono, co następuje:

Uczestnicy Konkursu, których wnioski o dopuszczenie wymagały uzupełnienia lub korekty, zostali wezwani do uzupełnienia wniosków. Ostateczny termin na uzupełnienia lub korekty został wskazany na dzień 30 maja 2018 r. 

Do dnia 30 maja 2018 r. wszyscy Uczestnicy Konkursu złożyli wymagane uzupełnienia, w związku z czym stwierdzono, co następuje: do udziału w konkursie zostało zakwalifikowanych 71 Uczestników.

Joanna Wolska
Sekretarz Organizacyjny Konkursu

Sprostowanie oczywistej omyłki

Informację dodano: | Aktualizacja:

W celu poprawienia oczywistej omyłki zmienia się ust. 28 Regulaminu konkursu, który przyjmuje brzmienie:

„28. 

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie, bądź podmioty występujące wspólnie, zwane również Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie. W konkursie mogą brać udział podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania tego zamówienia, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, które zostanie udzielone po rozstrzygnięciu konkursu. W celu potwierdzenia spełniania tych warunków Uczestnicy składają w ramach Wniosku oświadczenie (załącznik nr 3 do Regulaminu). Z udziału w konkursie wyklucza się osoby biorące udział w organizacji konkursu i opracowaniu Regulaminu, członków Sądu i podmioty, które z nimi współpracują lub współpracowały w okresie 3 lat (licząc od dnia ogłoszenia konkursu), ekspertów oraz Uczestników, którzy podlegają wykluczeniu w związku z wymaganiami określonymi w art. 24 Ustawy.”

Uwaga!

Informację dodano: | Aktualizacja:

W elementach do pobrania został zaktualizowany załącznik nr 5a

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Informację dodano: | Aktualizacja:

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku 
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Słupsku, 

ogłasza konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny architektoniczno-urbanistyczny
na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa

Forma oraz podstawa prawna konkursu:
Konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny

Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z otoczeniem. W wyniku konkursu zostanie wskazany Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do udziału w postępowaniu o udzielenie przez Zamawiającego zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie prac projektowych.

Regulamin:
Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej konkursu pod adresem: http://architektsarp.pl/rynek-slupsk/regulamin/
kontakt: stary-rynek@architektsarp.pl

Terminy:

Zasady uczestnictwa w konkursie
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie, bądź podmioty występujące wspólnie, zwane również Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie. W konkursie mogą brać udział podmioty, które:

W celu potwierdzenia spełniania tych warunków Uczestnicy składają w ramach Wniosku oświadczenie (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu). Z udziału w konkursie wyklucza się osoby biorące udział w organizacji konkursu i opracowaniu Regulaminu, członków Sądu i podmioty, które z nimi współpracują lub współpracowały w okresie 2 lat (licząc od dnia ogłoszenia konkursu), ekspertów oraz Uczestników, którzy podlegają wykluczeniu w związku z wymaganiami określonymi 
w art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kryteria oceny:

  1. jakość, czytelność i walory estetyczne rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, przez co należy rozumieć przede wszystkim skalę, proporcje planowanego zagospodarowania, jego stosowność w odniesieniu do otoczenia oraz zgodność z charakterem funkcji, które ono spełnia;
  2. atrakcyjność programowo-przestrzenną proponowanej zabudowy i zagospodarowania części studialnej opracowania;
  3. integralność kompozycji całości;
  4. wpisanie w strukturę zabytkowego centrum miasta zarówno na etapie realizacji pracy konkursowej jak i po docelowym uporządkowaniu kwartału zabudowy pomiędzy placem Starego Rynku, a ulicami: Grodzką, Piekiełko, Zamenhofa;
  5. zgodność z  wytycznymi projektowymi i wytycznymi konserwatorskimi;
  6. funkcjonalność zagospodarowania;
  7. łączny koszt budowy;
  8. walory eksploatacyjne.

Kryteria wymienione powyżej będą rozpatrywane całościowo i zdecydują łącznie o ocenie 
o rozpiętości od 0–100. Powyższe kryteria stosowane będą w każdym z etapów odpowiednio do zakresu problematyki podejmowanej w danym etapie.

Rodzaj i wysokość nagród:
Maksymalna pula nagród i wyróżnień – 90.000 zł

I NAGRODA
minimum 30 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji warunków realizacji zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki,

WYRÓŻNIENIA
minimum 5 000 zł dla każdego z uczestników konkursu zakwalifikowanych do II etapu, który nie uzyska nagród w konkursie

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.

Ogłoszenie okazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2018 r.