Konkurs

na zagospodarowanie Starego Rynku w Słupsku

Zadaj pytanie

Podaj wynik (cyfra lub słownie) prostego działania matematycznego: dwa dodać dwa to...

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedź:
  • Zgodnie z obowiązującym mpzp zapis dotyczący ścieżki rowerowej nie jest wiążącym ustaleniem, a jedynie ma charakter zalecenia. Po analizie prac Sędziowie uznali, że na przedmiotowym obszarze nie powinno się lokalizować wydzielonej ścieżki, a ruch rowerowy powinien się odbywać na zasadach ogólnych,
  • Istotny jest jednokierunkowy przejazd przed budynkiem dawnego kina Milenium, od ul. Grodzkiej w kierunku ulicy Zamenhofa, w ramach granic opracowania II etapu,
  • Nie ma możliwości poszerzenia zakresu opracowania.
Odpowiedź:
Należy zachować i zaznaczyć historyczny kształt płyty Placu Stary Rynek, sprzed wykonania zieleńca zlokalizowanego na przedłużeniu ul. Nowobramskiej, oznaczony orientacyjnie na poniższych zdjęciach:


Należy zatem zaznaczyć odcięcie płyty rynkowej od pozostałego terenu, np. zachowując istniejący materiał odcięcia nawierzchni płyty (granitowe bloki, obecnie spełniające rolę krawężników). Przebieg pozostałych ciągów może ulec modyfikacji. Należy pamiętać o konieczności zachowania nawierzchni jednopłaszczyznowej, zrównania rzędnych terenu płyty rynku i okolicznych ciągów komunikacyjnych oraz powiązania istniejącego i projektowanego rysunku nawierzchni.
Odpowiedź:
Mapa zasadnicza z naniesionymi geodezyjnie odkrywkami z badań archeologicznych jest w trakcie opracowania. Na etapie badań archeologicznych, zgodnie z zaleceniami PWKZ, wszystkie odkryte relikty architektury zostały zabezpieczone poprzez ich odgrzybienie, osłonięcie geowłókniną oraz ich zasypanie W załączeniu skan mapy (pdf) z zaznaczonymi kreskowaniem elementami do bezwzględnego zachowania: pozostałości ratusza średniowiecznego od strony ul. Mostnika, piwnica od strony ul. Zamenhofa, studnie oraz fundamenty arkad. Relikty te mogą zostać wyeksponowane (o ile przewiduje to projekt zagospodarowania).
Pozostałe nieoznaczone na załączniku elementy mogą zostać rozebrane, jednakże odbywać się to musi pod ścisłym nadzorem archeologicznym (po uzyskaniu stosownego pozwolenia PWKZ).

Załączniki:

Odpowiedź:

- Zamawiający nie oczekuje od Uczestników rysunków przebudowy elewacji wszystkich obiektów istniejących, okalających rynek. Punkt 22 regulaminu szczegółowo określa minimalny zakres prac w I etapie konkursu.

- patrz pkt 22 regulaminu:

„Uczestnik ma swobodę w zakresie zawartości planszy, jednakże plansza ta powinna zawierać co najmniej:

a) koncepcję zagospodarowania całego obszaru konkursu w skali 1:500 - jak w załączniku B,

b) schematy funkcjonalne zabudowy kwartału ograniczonego ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa w skali 1:500,

c) charakterystyczne przekroje przez obszar opracowania z uwzględnieniem Starego Rynku w skali 1:250,

d) rysunki aksonometryczne, perspektywiczne lub wizualizacje ilustrujące relacje projektowanego placu z przestrzeniami publicznymi i najważniejszymi zdaniem Uczestnika obiektami z sąsiedztwa - widoki z lotu ptaka, wykonane zarówno dla fazy polegającej na realizacji zagospodarowania placu jak i dla studialnego zagospodarowania i uporządkowania zabudowy terenu kwartału ograniczonego ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa, z zaznaczeniem miejsca i kąta danego ujęcia na planszy koncepcji zagospodarowania terenu.

Ponadto, oczekiwana jest przejrzysta i możliwie najpełniejsza ilustracja koncepcji zagospodarowania placu i całości zespołu zabudowy i jego relacji z otoczeniem. Poza wyżej opisanymi nie stawia się żadnych ograniczeń co do treści i techniki wykonania planszy i rysunków. Wymagana jest jednak możliwość reprodukcji.”

- tak, zapis który mówi iż w I etapie konkursu możliwe jest odejście od zapisów mpzp. należy rozumieć jako możliwość zaproponowania koncepcji zabudowy kwartału w odmiennej formie niż to przewiduje mpzp.

Odpowiedź:
Jest dopuszczalne poza płytą Starego Rynku, która, jak wynika z ustaleń mpzp., ma być wykonana z elementów kamiennych, zróżnicowana kolorystycznie.
Odpowiedź:
Można zachować, natomiast nie ma takiego bezwzględnego wymogu.
Odpowiedź:
Tak, budynek dawnego kina Milenium leży na terenie objętym częścią studialną konkursu, proponowane rozwiązania nie muszą zatem spełniać zapisów mpzp.
Odpowiedź:
Odpowiedź jest zawarta w wytycznych konkursowych – „Wytyczne komunikacyjne” i „Wytyczne konserwatorskie” - możliwe jest zamknięcie dla stałego ruchu kołowego dwóch fragmentów ulic przylegających do pierzei Starego Rynku: od strony zabytkowych kamienic (tylko fragment przylegający do placu, a nie cały odcinek ul. Zamenhofa od ul. Nowobramskiej do ul. Piekiełko) i od strony bloku mieszkalnego – przedłużenie ul. Nowobramskiej do skrzyżowania z ul. Mostnika.
Odpowiedź:
Nie dysponujemy rysunkami elewacji wokół rynku w formacie dwg. Elewacje zamieszczone jako załącznik K stanowią załącznik do obowiązującego mpzp. „Śródmieście”, stanowią materiał poglądowy, bowiem po zabiegach termomodernizacyjnych z 2006 r. straciły swoją aktualność.
Odpowiedź:
Opracowanie dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 5% kosztu całej inwestycji.
Odpowiedź:
Organizator konkursu dla zachowania anonimowości proponuje zaadresowanie koperty zwrotnej na adres niebędący adresem Uczestnika konkursu co jest zawarte wprost w pkt 25. Regulaminu. Uczestnik może zaproponować inne rozwiązanie zachowujące anonimowość w konkursie. Dywagacje pytającego na temat możliwości obejścia zasady anonimowości konkursu wykraczają poza materię pytań do konkursu.