KONKURS SARP nr 1028

jednoetapowy, realizacyjny, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej
"Zielonych Tarasów Kultury" w Kołobrzegu

Sekretarzem Konkursu jest mgr inż. Karolina Bilska

Komunikacja w Konkursie w tym:

  1. składanie Wniosków o dopuszczenie w Konkursie;
  2. składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów;
  3. składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu Konkursu);
  4. składnie Prac Konkursowych;
  5. wymiana informacji między Organizatorem Konkursu a Uczestnikami Konkursu;
  6. przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Organizatorem Konkursu a Uczestnikami Konkursu,

odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK), dostępna pod adresem https://epk.sarp.pl