KONKURS SARP nr 1028

jednoetapowy, realizacyjny, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej
"Zielonych Tarasów Kultury" w Kołobrzegu

Komunikacja w Konkursie w tym:

  1. składanie Wniosków o dopuszczenie w Konkursie;
  2. składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów;
  3. składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu Konkursu);
  4. składnie Prac Konkursowych;
  5. wymiana informacji między Organizatorem Konkursu a Uczestnikami Konkursu;
  6. przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Organizatorem Konkursu a Uczestnikami Konkursu,

odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK), dostępna pod adresem https://epk.sarp.pl

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedź:
Rzeczywiście obszar opracowania w skali 1:250 zaznaczony na niebiesko nie mieści się w orientacji N. Na planszy w układzie poziomym (70 cm) brakuje 2 cm. W związku z powyższym dopuszczalne jest obcięcie obszaru o 2 cm z góry lub o 2 cm z dołu lub po ok. 1 cm z obu stron do uznania Uczestnika Konkursu. Zamawiający nie dysponuje mapą z inwentaryzacji zieleni w formie cyfrowej.
Odpowiedź:
W załączniku A do Regulaminu Konkursu ust. 5 pkt 5 wskazano: "Zamawiający pozostawia do decyzji Uczestników wykorzystanie istniejących na Skwerze Pionierów Kołobrzegu budynków, jednak nie preferuje takiego rozwiązania". Uwzględniając powyższe, w koncepcji można przewidzieć usuniecie istniejącej zabudowy.
Odpowiedź:
Ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje ogłoszenia liczby uczestników zaproszonych do udziału w Konkursie. Zamawiający w Regulaminie Konkursu nie przewidywał podania do publicznej wiadomości listy uczestników Konkursu ani ich liczby oraz nie zamierza upublicznić tej informacji przed upływem terminu składania prac.
Odpowiedź:
Klauzula:
Pytanie zostało zadane po terminie. Zamawiający udziela odpowiedzi na to pytanie z zastrzeżeniem, że udzielenie odpowiedzi nie może mieć wpływu na termin złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

Odpowiedź:
Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie, będący firmą, nie musi ustanowić pełnomocnika i składać załącznika 2b. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie musi być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji w firmie.
Odpowiedź:
Zgodnie z warunkami udziału określonymi w Regulaminie Konkursu art. 44 pkt 1 Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która zgodnie z art. 45 pkt 4 posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Osoba fizyczna posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie architektury może wziąć udział w Konkursie.
Odpowiedź:
Zgodnie z Regulaminem Konkursu, w momencie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie uczestnik składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie. W załączniku 3a wskazano wprost art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, zgodnie z którym podlega wykluczeniu wykonawca, którego działalność jest zawieszona. Uwzględniając ten zapis, uczestnikiem Konkursu nie może zostać wykonawca, który w chwili złożenia wniosku ma zawieszoną działalność
Odpowiedź:
Zgodnie z Regulaminem Konkursu, podpis zaufany wystarcza do podpisu wniosku. EPK przed wysłaniem wniosku zadaje pytanie kontrolnie, czy wniosek został podpisany elektronicznie (mając na myśli wszystkie dopuszczone podpisy w regulaminie), po to by Uczestnik był pewien, że to zrobił.
Odpowiedź:
Zgodnie z ust. 50 Regulaminu wniosek powinien być opatrzony podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym . Żeby wziąć udział w Konkursie należy posiadać podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty, który jest formą podpisu elektronicznego.