KONKURS SARP nr 1028

jednoetapowy, realizacyjny, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej
"Zielonych Tarasów Kultury" w Kołobrzegu

Wyniki Konkursu

Informację dodano: | Aktualizacja:

Wyniki Konkursu jednoetapowego, realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej "Zielonych Tarasów Kultury" w Kołobrzegu

W imieniu Gminy Miasto Kołobrzeg, SARP Oddział Koszalin oraz Sądu Konkursowego składam podziękowania dla wszystkich uczestników Konkursu. 

Uprzejmie informuję, że: 

Pierwszą nagrodę otrzymała Praca Konkursowa o numerze nadanym przez Sekretarza Konkursu: 11, numerze identyfikatora Uczestnika Konkursu: 006, którą złożyli Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie: 

Julian Żmijewski i Andrzej Jaworski, JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski S.C., 
ul. Słupecka 9/17, 02-309 Warszawa 

Autorzy: 

Drugą nagrodę otrzymała Praca Konkursowa o numerze nadanym przez Sekretarza Konkursu: 9, numerze identyfikatora Uczestnika Konkursu: 008, którą złożył Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie: 

D+P Architektura Paweł Skóra, 
Al. Korfantego 40/8, 40-161 Katowice 

Autor: 

Trzecią nagrodę otrzymała Praca Konkursowa o numerze nadanym przez Sekretarza Konkursu: 5, numerze identyfikatora Uczestnika Konkursu: 028, którą złożył Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie: 

Pniewski Architekci Sp. z o.o., 
ul. Świętojańska 79/9, 81-389 Gdynia 

Autorzy:


OPINIE O PRACACH 

I Nagroda w wysokości 30000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przedmiotu zamówienia na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rewitalizacja Skweru Pionierów Kołobrzegu" w Kołobrzegu - Praca Nr 11 
Nagrodę przyznano za koncepcję otwartego formowania Skweru Pionierów Kołobrzegu, wprowadzającą eleganckie, proste formy zabudowy, dobrze korespondujące z bogactwem parkowej zieleni. Rozwiązanie umożliwia równocześnie elastyczną, etapową i „mało inwazyjną" realizację. Likwidacja miejsc parkingowych przy ul. Sybiraków i zorganizowanie wzdłuż niej Giełdy Staroci stanowi rozwiązanie korzystne z punktu widzenia integracji Skweru Pionierów Kołobrzegu z Parkiem 18 Marca, może jednak okazać się propozycją trudną do realizacji. Ewentualne przeniesienie Giełdy Staroci w inne miejsce nie stanowi o degradacji wartości pracy. 

II Nagroda w wysokości 20000 zł - Praca Nr 9 
Nagrodę przyznano za konsekwentną kompozycję ·skweru Pionierów Kołobrzegu z wpisaniem w jej strukturę wyrazistego „budynku-placu". Słabością pracy jest skupienie się na kształtowaniu tego obiektu, z luźnym odniesieniem się do wymogów programowych - brak jednoznacznego wskazania lokalizacji szeregu wymaganych elementów. Stąd wyrazistość zaproponowanego rozwiązania nie stanowi, zdaniem Sądu, wystarczającego argumentu dla realizacji. 

III Nagroda w wysokości 10000 zł - Praca Nr 5 
Nagrodę przyznano za wyrazistą koncepcję, organizującą przestrzeń parku przez swobodnie kształtowane obramowanie w formie pergoli i zintegrowanej z nią zabudowy. Ten walor pracy stanowi jednocześnie o jej słabości - zaproponowaniu formy niepodatnej na zmiany i przekształcenia, skomplikowanej i kosztownej w realizacji, która musi przebiegać jednoetapowo.


UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

Teren objęty Konkursem stanowi istotny element miejskiego krajobrazu Kołobrzegu. Jego walory wynikają zarówno z rozmiarów terenu parkowego, co stwarza możliwości lokalizowania różnorodnych funkcji i miejsc społecznej aktywności, jak również z walorów kompozycyjnych, które niesie Park 18 Marca. 

W tym kontekście Sąd Konkursowy musiał odpowiedzieć na pytanie na ile rozwiązanie Skweru Pionierów Kołobrzegu wpisuje się w wartości zastane i integruje się z Parkiem 18 Marca i ich otoczeniem. 

Nadesłane prace reprezentowały różne sposoby podejścia do problemu Konkursu. W stosunku do zaprezentowanych sposobów zaprojektowania Skweru Pionierów Kołobrzegu wskazać można następujące, niewykluczające się wzajemnie tendencje:

  1. kompozycje „do wewnątrz" poprzez budowanie układu ścieżek, pawilonów i pergoli, skupionych wokół miejsca centralnego: prace nr 1, 3, 5, 12 -za najciekawsze uznaje się rozwiązania pracy nr 5;
  2. organizowanie parku wokół centralnego elementu: placu, pawilonu, grupy pawilonów, jednak przy równoczesnym otwarciu terenów zielonych „na zewnątrz" -prace nr 2, 3 i 9, wśród których najwyżej ocenione zostały konsekwentne rozstrzygnięcia pracy nr 9;
  3. rozwiązania oparte o analizę wzajemnych relacji parku z otoczeniem, i stąd wyprowadzające oferowane wartości -prace nr 7 i 11; w ocenie Sądu praca nr 11 w możliwie najpełniejszym stopniu realizuje to założenie, wnikliwie analizuje stan istniejący, a także odpowiada na inne wymagania, zawarte w konkursowych kryteriach;
  4. rozwiązania poszukujące integracji Skweru Pionierów Kołobrzegu z Parkiem 18 Marca, poprzez ich jednorodne traktowanie, dalece ingerujące w historyczne wartości istniejącego parku -prace nr 6, 1 O, 13; ten kierunek Sąd Konkursowy uznał za sprzeczny z interesem miejsca i mieszkańców miasta;
  5. w stosunku do prac niewymienionych wyżej, Sąd Konkursowy nie dopatrzył się wyraźnych i dających się opisać tendencji.

Rozstrzygnięcie Konkursu nie przesądza o jednoznacznym wskazaniu na którąś z wyżej wymienionych dróg poszukiwań. Sąd prezentował otwartość dla akceptacji większości z nich. Rozstrzygnięcie stanowi rezultat zgodności prezentowanych projektów z ich założeniami i kryteriami oceny, jak również oceny ich warsztatowej jakości.


ZALECENIA POKONKURSOWE 

Niezależnie od powodów przyznania przez Sąd Konkursowy pracy nr 11 pierwszego miejsca, Sąd Konkursowy zwraca uwagę projektantów na następujące kwestie wymagające przemyślenia:

Załączniki: