KONKURS

jednoetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego "Osiedla Zielone Wzgórza" w Pile
Konkurs rekomendowany przez SARP nr 012/R/2021

Komunikacja w Konkursie w tym:

  1. składanie Wniosków o dopuszczenie w Konkursie;
  2. składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów;
  3. składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu Konkursu);
  4. składnie Prac Konkursowych;
  5. wymiana informacji między Organizatorem Konkursu a Uczestnikami Konkursu;
  6. przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Organizatorem Konkursu a Uczestnikami Konkursu,

odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK), dostępna pod adresem https://epk.sarp.pl

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedź:
Ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piły w zakresie odległości od dróg krajowych i ekspresowych, określone w rozdz. Va pkt 2.1, są nieobowiązujące dla uczestników Konkursu. Rada Miasta Piły podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany Studium, również w części dotyczącej komunikacji. Organizator Konkursu dopuszcza zastosowanie dowolnych środków ochrony akustycznej.
Odpowiedź:
Jeśli architekt prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (biuro projektowe), występuje w Konkursie wspólnie z kilkoma innymi projektantami jako jeden z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie a pozostali projektanci, równorzędnie stanowią Uczestników Konkursu, w takim przypadku wszyscy stanowią podmioty występujące wspólnie. Zgodnie z ust. 45 Regulaminu Konkursu, uczestnicy wspólnie biorący udział w Konkursie działają w Konkursie poprzez ustanowienie jednego pełnomocnika, który w ich imieniu złoży Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie, na podstawie pełnomocnictwa wg Załącznika nr 2a.
Odpowiedź:
Architekt wykonujący zawód w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), występujący jako firma samodzielnie biorąca udział w konkursie, może posiadać wieloosobowy skład zespołu autorskiego. Tworzący ten zespół projektanci muszą zostać wskazani w Karcie Identyfikacyjnej Konkursu ( tabela w załączniku nr 6) składanej razem z Pracą Konkursową, ponadto razem z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie, muszą zostać dołączone oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodne z Załącznikiem nr 3, złożone przez pozostałych projektantów, jako podmiotów, którymi zasobami dysponuje Firma, o której mowa w pytaniu.
Odpowiedź:

Architekt wykonujący zawód w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, występujący w konkursie razem z innymi projektantami, może wziąć udział w konkursie w jeden lub w drugi sposób:

  1. jako Uczestnik samodzielnie biorący udział w Konkursie, gdy pozostali projektanci, będą stanowili skład zespołu autorskiego i zostaną wskazani w Karcie Identyfikacyjnej Konkursu (tabela w załączniku nr 6) składanej razem z Pracą Konkursową, ponadto razem z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie, zostaną dołączone oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodne z Załącznikiem nr 3, złożone przez pozostałych projektantów, jako podmiotów, którymi zasobami dysponuje Uczestnik Konkursu ,

  2. jako jeden z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie, wówczas pozostali projektanci, równorzędnie stanowią Uczestników Konkursu; w takim przypadku zgodnie z ust. 45 Regulaminu Konkursu, uczestnicy wspólnie biorący udział w Konkursie działają w Konkursie poprzez ustanowienie jednego pełnomocnika, który w ich imieniu złoży Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

Odpowiedź:

Osoba fizyczna, wnioskująca o udział w Konkursie jako Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie nie ma obowiązku, a jedynie możliwość ustanowienia pełnomocnika.
Zgodnie z ust. 44, 46 i 49 pkt 4 Regulaminu Konkursu,
"osobą uprawnioną do złożenia Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, do składania oświadczeń i dokumentów wymaganych niniejszym Regulaminem Konkursu jest:
1) Uczestnik Konkursu, jeżeli jest osobą fizyczną lub;
2) osoba upoważniona (osoby upoważnione), zgodnie z zasadą reprezentacji, do składania oświadczeń woli, w imieniu Uczestnika Konkursu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub;
3) pełnomocnik ustanowiony przez Uczestnika Konkursu (Uczestników Konkursu), oraz
każdy Uczestnik Konkursu może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia w jego imieniu Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, Pracy Konkursowej oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych niniejszym Regulaminem Konkursu, oraz
w celu spełnienia wymagań ustalonych przez Organizatora Konkursu /.../ Uczestnik Konkursu zobowiązany jest złożyć wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie dokument pełnomocnictwa w przypadku kiedy Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie ustanowił pełnomocnika, zgodny z Załącznikiem nr 2b do Regulaminu Konkursu wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Uczestnika Konkursu.”

Odpowiedź:
Zgodnie z treścią ust. 48, 49 i 50 Regulaminu Konkursu, w celu dopuszczenia do udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu zobowiązany jest złożyć Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie sporządzony zgodnie z wzorem (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Konkursu) oraz wymagane oświadczenia i ewentualne pełnomocnictwa, wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Uczestnika Konkursu lub Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie; zaleca się przesłanie pliku w formacie pdf.; w przypadku przekazywania jednego dokumentu elektronicznego zawierającego skompresowane dokumenty elektroniczne w formacie poddającym dane kompresji (np. plik ZIP) opatrzenie takiego pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oznacza to, że plik zawierający skan wniosku podpisanego własnoręcznie bez opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym będzie nieważny, bowiem nie został prawidłowo podpisany przez Uczestnika Konkursu.
Odpowiedź:
Określenie wskaźników zabudowy, w tym powierzchni projektowanej zabudowy, stanowi część zadania konkursowego, zgodnie z treścią ust. 66 pkt. 3 Regulaminu Konkursu: część opisowa Pracy Konkursowej powinna zawierać wypełnioną tabele bilansową wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 Regulaminu Konkursu. W Wytycznych do projektowania zawartych w Załączniku A Regulaminu Konkursu, wskazano, że w programie funkcjonalnym należy uwzględnić powstanie osiedla jako jednostki szkolnej, (ust. 4 pkt 2) a obszar objęty Konkursem ma stanowić tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej a także usługowej, w tym obiektów infrastruktury społecznej (szkoła podstawowa). W ust. 39 Regulaminu Konkursu wskazano, że wyniki Konkursu posłużą do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Zielone Wzgórza w Pile, w związku z powyższym przyjęte w Pracy Konkursowej rozwiązania nie mogą być sprzeczne z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły” (Załącznik C Regulaminu Konkursu), w którym w pkt. 1.4 (str. 22 Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego), zatytułowanym Wskaźniki urbanistyczne, określono maksymalną intensywność dla nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej netto, wynoszącą 1.
Odpowiedź:
Regulamin Konkursu nie wymaga od Uczestników Konkursu członkostwa w Izbie Architektonicznej.