KONKURS

jednoetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego "Osiedla Zielone Wzgórza" w Pile
Konkurs rekomendowany przez SARP nr 012/R/2021

Komunikacja w Konkursie w tym:

  1. składanie Wniosków o dopuszczenie w Konkursie;
  2. składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów;
  3. składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu Konkursu);
  4. składnie Prac Konkursowych;
  5. wymiana informacji między Organizatorem Konkursu a Uczestnikami Konkursu;
  6. przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Organizatorem Konkursu a Uczestnikami Konkursu,

odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK), dostępna pod adresem https://epk.sarp.pl

Pytania i odpowiedzi