KONKURS SARP NR 1015

jednoetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego "Promenady Nadmorskiej" w Ustce

Komunikacja w Konkursie w tym:

  1. składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu Konkursu);
  2. wymiana informacji między Organizatorem Konkursu a Uczestnikami Konkursu;
  3. przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Organizatorem Konkursu a Uczestnikami Konkursu,

odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej konkursu: www.architektsarp.pl/promenada

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie a także do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest wyłącznie Sekretarz Konkursu. Sekretarzem Konkursu jest mgr inż. arch. Agata Ogór.

Zadaj pytanie

Podaj wynik (cyfra lub słownie) prostego działania matematycznego: dwa dodać dwa to...

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedź:

Nie ma takiej możliwości. Co najmniej jeden członek zespołu musi posiadać wykształcenie wyższe architektoniczne na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka i legitymująca się tytułem magistra inżyniera architekta lub inżyniera architekta. Członkowie zespołu są współautorami pracy konkursowej.

Odpowiedź:

Konkurs ma charakter ideowy, studialny. Teren poza granicami objętymi zakresem opracowania w Konkursie nie będzie w żaden sposób brany pod uwagę, ani analizowany podczas rozstrzygania Konkursu.

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem regulaminu:
Miejsce i sposób składania Prac Konkursowych
43.  Prace Konkursowe składane są  w postaci papierowej  na adres korespondencyjny Zamawiającegowskazany w ust. 46 poniżej za pokwitowaniem złożenia Pracy Konkursowej stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

Odpowiedź:

Nie ma takiej możliwości. Co najmniej jeden członek zespołu musi posiadać wykształcenie wyższe architektoniczne na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka i legitymująca się tytułem magistra inżyniera architekta lub inżyniera architekta.

Odpowiedź:

Składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu odbywa się za pomocą formularza kontaktowego, gdzie treść takiego wniosku (zapytanie) należy umieścić w postaci tekstowej.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie składa się wraz z pracą konkursową w formie papierowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 5 regulaminu Organizator udzieli odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu złożone przez Uczestników Konkursu lub zainteresowanych udziałem w Konkursie pod warunkiem, że wnioski wpłyną do Organizatora Konkursu w terminach określonych w Harmonogramie konkursu. Organizator Konkursu nie będzie odpowiadał na wnioski złożone po terminie. Odpowiedzi zostaną udzielone niezwłocznie, lecz nie później niż do dnia: 15.10.2021

Odpowiedź:

Student nie może być uczestnikiem konkursu.

Zgodnie z pkt 31 Regulaminu uczestnikiem Konkursu może być:

  1. osoba fizyczna posiadająca wykształcenie wyższe architektoniczne na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka i legitymująca się tytułem magistra inżyniera architekta lub inżyniera architekta;
  2. osoba prawna, w imieniu której przy wykonywaniu Pracy Konkursowej działa co najmniej jedna osoba legitymująca się wyżej wymienionym wykształceniem;
  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w imieniu której przy wykonywaniu Pracy Konkursowej działa co najmniej jedna osoba legitymująca się wyżej wymienionym wykształceniem; zwana również Uczestnikiem Konkursu samodzielnie biorącym udział w Konkursie,
  4. a także podmioty te występujące wspólnie, zwane również Uczestnikami Konkursu wspólnie biorącymi udział w Konkursie.